Vejledning til børn med Psykiske evner

Kapitel 16 fra Peggy Day & Susan Gale’s bog Edgar Cayce on the Indigo Children, oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Reading 5752-1 var en reading, Edgar Cayce gav for sig selv, for at hjælpe ham selv til at forstå sine egne psykiske evner. Idenne reading bliver psykiske evner defineret til at være den måde sjælens kræfter arbejder gennem kroppens sanser. Ifølge Edgar Cayce, var denne evne en iboende evne alle har, men den er ofte ikke vækket hos os.

Ifølge readingerne er hver enkelt persons udvikling af - og opmærksomhed på - sin egen intuition afhængig af, i hvilken udstrækning disse naturlige oplevelser blev ignoreret, hånet eller opmuntret i barndommen. Ifølge Edgar Cayce er det både det enkelte individ selv eller de omgivelser, personen befinder sig i, der opmuntrer eller forhindrer de psykiske evner eller sjæleenergien i at udvikle sig. Cayce antydede, at psykiske evner normalt udviklede sig gennem de sanser, der var blevet plejet, opmuntret eller belønnet. Den videre udvikling var imidlertid afhængig af, hvor megen opmærksomhed, der blev givet, ligesom den var afhængig af, hvilken næring de enkelte individer tilførte deres krop, sjæl og sind hvad angår positive eller negative tanker, læsning eller måde at være på.

Der var især et gennemgående tema i de råd, Edgar Cayce gav, når det drejede sig om børn med psykiske evner: Der er en enorm indflydelse fra forældrene og fra omgivelserne. Cayce anbefalede derfor, at man sørgede for, at børnene i videst muligt omfang blev omgivet af personer, der havde en åben holdning til intuitive oplevelser, uden at de af den grund gav børnenes oplevelser for stor opmærksomhed, når de fortalte om deres oplevelser. Herudover anbefalede readingerne, at familierne havde en livsstil, der satte fokus på det spirituelle, at de havde et afbalanceret forhold til livet. Der skulle lægges vægt på, at man skulle gøre noget godt for andre mennesker, og børnene skulle opmuntres til at arbejde med deres kreative energier gennem forskellige former for kunst.

Når børnene var 11-12 år, blev det foreslået, at de bliver sat i kontakt med ligesindede venner eller voksne, der kan støtte dem, og hjælpe dem med at sætte deres egne spirituelle idealer, så de kan komme i takt med deres indre spirituelle kilde og forstå sig selv bedre. Selv om det virker, som om de psykiske evner har en tendens til at aftage, når børnene bliver teenagere, kan voksne, der selv har psykiske evner, hjælpe teenagerne til at forstå sig selv og kanalisere deres energier til kreativitet eller kunstudfoldelse. På et senere tidspunkt kan disse unge mennesker så selv vælge at lade deres energier arbejde med deres psykiske evner igen.

Edgar Cayce opmuntrede alle forældre til at leve at afbalanceret liv og skabe et hjemmemiljø, der kunne støtte ethvert barns normale udvikling. Som i mange andre readinger givet til børn, understregede Edgar Cayce behovet for, at alle, der var i miljøet omkring det psykiske barn (ikke kun forældrene og barnet selv), skulle fokusere på kreative og spirituelle emner. Readingerne opmuntrede forældrene til at hjælpe deres barn med at finde muligheder for at deltage i kreative og fantasifulde aktiviteter (så som kunst, musik, bevægelse og leg i naturen). Det blev anbefalet, at en afbalanceret kost skulle være en del af barnets - og familiens - livsstil. Det blev faktisk anbefalet, at der skulle være en balance i alt, hvad der skete omkring et barn med psykiske evner, fordi disse børn nogle gange har en tendens til at blive ekstreme med deres evner.

Når Edgar Cayce gav readinger til børn med psykiske evner, talte han ofte om mange forskellige intuitive evner ofte med reference til nogle af de ekstroverte sanser så som syn, hørelse eller berøring. For eksempel ville et barn, der var visuelt orienteret, ofte opleve syn fra tidligere liv eller komme i kontakt med afdøde personer, som han eller hun havde kendt i dette liv. I andre tilfælde kunne et barn imidlertid begynde med at opleve én slags psykiske oplevelser, og senere ville det så udvikle sig til, at han eller hun oplevede tingene på flere forskellige måder. For eksempel kunne det starte med, at barnet oplevede tingene i drømme, hvorefter tingene ville ske som intuition i vågen tilstand eller som visioner.

Ofte var det sådan i én reading, at der var en ting, der blev specielt understreget som vigtig, mens det på et senere tidspunkt i den persons liv var en anden ting, der blev understreget som vigtig. Ved nogle oplevelser var det hørelsen, der blev understreget, eller synet, eller følesansen eller intuitionen. Nogle gange viste det sig, at børn havde "normale" oplevelser, der ikke ville blive opfattet som værende "psykiske" – det var blot dagdrømmeri eller minder om smukke oplevelser.

En metode, som Edgar Cayce anbefalede forældre, der ønskede en bedre forståelse af deres børns psykiske oplevelser var, at observere om oplevelsen kom gennem følsomhed overfor det omgivende miljø, eller om det virkede, som om barnet så ind i sig selv. En psykisk oplevelse kan komme via begge metoder, men almindeligvis kan et forældrepar finde ud, hvordan det sker for deres barn ved at observere barnet gennem en periode.

Forældrene blev også rådet til at holde øje med, om oplevelserne var behagelige eller skræmmende for barnet. Cayce gav forældrene til en meget ængstelig 4-årig pige (3162-1) det råd, at de skulle udvise særlig tålmodighed og kærlighed over for hende. De blev opmuntret til hver dag at fortælle hende, at Jesus elskede børn, lige som de skulle fortælle hende historier om fred og kærlighed. Det var nødvendigt, at forældrene gav deres datter meget blidhed og kærlighed, så det kunne sætte aftryk i hendes drømme og visioner. Forældrene blev rådet til at opmuntre deres lille datter til at betragte sine evner som noget, der kunne være til hjælp for hende i dagligdagen frem for noget, der vækkede uro og forstyrrelse. På den måde ville hendes evner kunne begynde at yde en positiv indflydelse på hendes liv.

Ofte var Edgar Cayce's råd til unge mennesker med psykiske evner, at de skulle stræbe mod det højeste mål og ikke lade sig fascinere af selve fænomet. I et enkelt tilfælde bad Edgar Cayce en 12-årig dreng (1581-2) om at lade være med at bruge sin energi på at være i kontakt med mindre-udviklede ånder, der endnu ikke er gået over til den anden side. I stedet skulle han koncentrere sig om at opnå kontakt med Gud, da dette ville give ham mulighed for grænseløs vækst.

Cayce fortalte ofte forældre, at de skulle sikre sig, at deres barn skulle fokusere på de positive, gavnlige aspekter af deres oplevelser. Nogle af de børn, der modtog readinger, var hypersensitive over for deres omgivelser og havde derfor brug for at blive vejledt med at finde hjælpsomme venner og positive oplevelser, så de uden risiko kunne åbne op for deres psykiske evner. Edgar Cayce fortalte mange forældre, at det var nødvendigt, at de underviste deres børn i at skelne mellem godt og ondt, så de kunne forstå, hvorfor nogle aktiviteter og oplevelser var bedre end andre.

Indholdet i de anvisninger, der blev givet i alle de readinger, der drejede sig om udvikling af psykiske evner, blev givet i readingerne 5752-1 og 5752-2. Psykiske evner er spirituelle kræfter, der viser sig via et individuelt sind og en fysisk krop. Hvis disse oplevelser skal blive positive, er det ifølge Edgar Cayce nødvendigt, at de fysiske og mentale kanaler, gennem hvilke, oplevelserne kommer, er tunet ind på - og åbnet for - de højeste, fineste kilder.

Nogle gange var der forældrepar, der bad Edgar Cayce om meget specifikke oplysninger vedrørende udviklingen af deres børns psykiske evner. Som svar herpå gav Cayce både opløftende opmuntring men også forsigtige advarsler. Nogle af de anvisninger, der blev givet for at hjælpe et barn med at udvikle sine psykiske evner var, at forældrene blev opmuntret til at tale naturligt med børnene om deres oplevelser og lytte til barnets følelser og intuitive oplevelser. Forældrene blev opmuntret til at vise en normal interesse for oplevelserne uden at gøre dem til noget særligt. Et andet forslag var, at sætte tid af til at diskutere børnenes drømme med dem.

Der blev lagt stor vægt på, at man drøftede oplevelserne med børnene som en del af den almindelige dagligdag, uden at man lavede stort drama ud af det, eller at man påpegede, at det var noget helt usædvanligt. Hvis forældrene førte en dagbog over børnenes oplevelser, ville det sætte dem i stand til at se, om der var et mønster i oplevelserne, og de ville kunne tage emnet op igen på et senere tidspunkt for at gøre børnene i stand til at huske deres oplevelser. De kunne også læse historier eller fortælle om andre børn, der har psykiske evner og på den måde give barnet nogle positive oplevelser om deres egne evner.

Forældrene blev også opmuntret til at arbejde med deres egen spiritualitet for på den måde at sætte et godt eksempel for deres børn. De aktiviteter, Edgar Cayce foreslog de voksne at gå i gang med, var for eksempel at sætte sig et spirituelt ideal eller at sætte tid af dagligt til meditation og bøn. De kunne også begynde at læse opmuntrende og spirituel litteratur. Idéen med dette var, at i takt med at forældrene begyndte at udvikle deres egne spirituelle evner, ville de blive bedre i stand til at vejlede deres eget barn.

Som Edgar Cayce udtrykte det: Hvilket forældrepar ville ikke ønske, at deres eget barn kommer i kontakt med sin Skaber og kommer på talefod med de kosmiske kræfter? Og hvordan udvikler man sine psykiske evner?  Ved at have en spirituel livsstil! Så lev sådan – med krop og sjæl – at selvet kan blive en kanal, gennem hvilken de kreative kræfter kan udfolde sig .... gør din krop, dit sind, de spirituelle indflydelser til en kanal – og den naturlige konsekvens vil blive, at de manifesterer sig" (5752-2).

...ooo0ooo...