Efter livet Scenarier

Artikel af Harvey Humann fra A.R.E. Journal, Marts 1983, oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

Da jeg var 14 år gammel, blev min moder dødssyg. En aften blev alle ti børn kaldt til hendes seng til et familiemøde. I en enkel bekræftelse af ren tro sagde hun, at hun var ved at dø, men hun forsikrede os om, at hvis vi ville leve gode kristne liv, ville vi alle være sammen igen i himlen. Med total tro sagde hun, at ved Kristi genkomst og genopstandelse ville vi blive vakt fra de døde og sammen ført op til himlen. Hun trøstede os ved at sige, at ovre på den anden side ville der ikke mere være død, ikke mere være adskillelse og ikke mere være sorg. Dette dødslejescenarie blev uudsletteligt præget i min hukommelse. I næsten 40 år var det mit eneste begreb om efterverdenen.

Ganske uventet i 1961 blev jeg præsenteret for Edgar Cayces livs- og dødsfilosofi. Den intellektuelle og emotionelle virkning var dyb. Et liv efter døden et religiøst chok, og et liv før døden og reinkarnation syntes mere hedensk end kristent. Men frøet var tydeligvis blevet sået, fordi da jeg læste Thomas Sugrues There Is a River åbnede en spændende ny verden sig for mig. Jeg opdagede, at jeg entusiastisk accepterede et helt nyt religiøst paradigme, der ændrede mit liv.

Nu, 20 år senere, har jeg stadig den tilskyndelse til at forklare dette nye paradigme for andre. Jeg kommer ikke med nogen undskyldning. Den bedste grund kommer fra en af Cayces readings: "... i menneskets analyse og forståelse af sig selv, er det bedst at vide, hvorfra man kommer og hvor man er på vej hen." (5753-1) Med andre ord, kun hvis vi kender vore sande rødder og ved, hvor vi er på vej hen, kan vi forstå begrundelsen for livets glæder og higen så vel som dets smerter og slid og slæb. Vi opdager, at vor efterverden ikke kan rummes i et enkelt scenarie, og at himlen ikke er første stop efter døden.

Cayces readings understreger, at vort øjeblikkelige efter-død-liv kun er begyndelsen til andre livscykler, her og i fjernere riger og på andre planer, og til mange andre liv, der rækker ind i hver del af solsystemet og hinsides det. Først da opnår vi vor sande "himmel".

Mange gange blev Cayce spurgt om hvor vi går hen efter døden. Stedet og livskvaliteten på det næste plan, sagde kilden, blev bestemt af kvaliteten af det liv, man netop havde levet. Her kommer nogle af readingernes udtalelser derom:

Hvor du forbereder dig [til], og hvad du opbygger. 1219-1
Han forlader jorden med den krop-sjæl, han har forberedt på mellemriget [the realm og the interbetween ...]  5005-1

... entiteten ... går til den kraft, gennem hvilken entiteten i sine handlinger på jordeplanet gør sig fortjent, og i de forskellige sfærer, eller i de forskellige elementer, som er blevet forberedt til dens (den åndelige entitets) udvikling ... 294-15

Dr Raynor Johnson, en af de store hjerner på dette område, har udtalt, at det øjeblikkelige efterliv måske bedst kan beskrives, som om der i den astrale verden var forskellige niveauer, der svarer til forskellige niveauer af åndelig udvikling. Og at sjælen efter døden gennem et eller andet psykisk tyngdekraftsprincip drages til det særlige underniveau, der er bedst egnet til dens åndelige natur, og hvor den føler sig mest hjemme.

I andre beskrivelser er det hyppigst omtalte træk, at vi dagligt på dette jordeplan forbereder arten og kvaliteten af vort opholdssted efter døden. Vi kan ikke adskille vor tilstand umiddelbart efter døden fra den slags åndeligt liv, vi lever her nu. Vi bestemmer med andre ord, hvor vi vil være, hvad vi vil gøre, og hvilken bevidsthedsgrad vi ønsker at have på de andre planer og riger, hvor vi går hen.

Vor Åndelige Begyndelse

Før vi går videre til et efter-død scenarie bliver vi nødt til at undersøge sjælens oprindelse, før den projicerede sig ind i stoffet. Readingerne siger:

... vi finder sjælens udvikling, som manifesteret i den materielle verden, fandt sted før menneskets opdukken [på jorden], sjælens udvikling i Skaberens tanke, ikke i den materielle verden.  900-19

Alle sjæle blev skabt i begyndelsen, al ånd af een ånd, Guds Ånd ... 900-70

I begyndelsen var vi sjæle i en åndelig verden fuldstændig bevidste om vor åndelige oprindelse. Efter at vi projicerede os ind i jordeplanet, mistede vi den bevidsthed, og vor viden om vor begyndelse blegnede til en fjern erindring. Vi fjernede os fra Gud, mistede vor identitet, og vandrer nu som fremmede i et fjernt land og forsøger at finde tilbage gennem en langsom åndelig udviklingsproces.

Den kosmiske plan for sjælens tilbagevenden involverer erfaringscykler, inklusive mangfoldige jordeliv så vel som perioder med indlæring i andre riger og på andre bevidsthedsplaner. Disse cykler fortsætter, indtil vi vender tilbage til en fuld bevidsthed om vor åndelige oprindelse.

Det Første Astralplan

Det første astralplan er ikke virkelig himlen men snarere et mellemplan, et etape-sted, fra hvilket vi med tiden vil vokse ind i den virkelige "himmel". Det har fået mange navne: den fjerde dimension, grænselandet, mellemriget, himmel, helvede, sommerland, illusionens land og paradis.

Da Edgar Cayce blev spurgt, "Hvad menes der med paradis, som hentydet til af Jesus, da han talte til tyven på korset?" lød svaret:

Mellemriget; indsigten at være i den overgangstilstand mellem den materielle og den åndelige fase af sjælens bevidsthed. Den indsigt, at der er entitets- eller sjælefællesskab, eller adskilte kræfter i de udviklingsstadier. 262-92

Man mener, at gennemsnitspersonen på dette første plan til at begynde med vil finde, hvad han eller hun venter eller forventer. Hvis en venter perleporten og harper, vil han finde dem. Hvis andre regner med en hytte med landlig idyl, vil de måske finde dette, hvis de har gjort sig fortjent til det. Mange vil forblive på dette niveau i årevis, tilfreds med deres tilstand, uden yderligere aspirationer og uden tanke om yderligere vækst. Det er et sted, der er fri for spænding og sygdom.

For nogle vil det synes at være et sted med idel lyksalighed, med alle de elysiske markers ingredienser. Mange vil slå sig til ro, overbevist om, at dette er deres himmel. Og det er den!

På dette plan er mange aktiviteter lig dem på jorden. Ånder går i skole, spiller bold, bygger huse og dyrker haver. I 1934 gav Cayce en usædvanlig reading, der beskrev nogle af de jordiske aktiviteter på dette plan. Readingen fulgte en rutinemæssig kontrolreading og kom, efter at suggestionen var givet til opvågnen. Med eet begyndte han at føre en samtale, hvor man kun var i stand til at høre Cayces side. Ikke desto mindre indeholder denne bemærkelsesværdige reading mange betydningsfulde fingerpeg mht arten af dette første plan. Blandt andre ting antyder readingen, at familiemedlemmerne i samlet trop ventede på, at andre medlemmer endnu på jorden skulle slutte sig til dem, før man kunne gå videre til højere planer.

Mr Cayce: Der er nogen her, der ønsker at tale med de tilstedeværende, hvis de ønsker at kommunikere med dem.

Mrs Cayce: Vi ønsker at modtage på dette tidspunkt, hvad der kan gives.

Mr Cayce: [efter en lang pause]: Tal nu ikke alle sammen i munden på hinanden. [Pause] Ja, jeg vidste, at du ville vente. Ja? Har ikke fundet ham før? Alle er sammen nu? Også onkel Porter? ... har ikke set hende? Hvorfor Hvor har du været? Åh, hun er i en anden forandring? Hvor længe vil de forblive dér? Åh, de regner ikke tid på den måde. Åh, I har dem. Nå, de må være pæne nu, hvis de alle vokser på den måde. Ja? Ja, jeg vil fortælle hende det. Sige til Gertrude, at I er sammen nu? Onkel Porter, doktor House, din mor? Og bedstefar. Ja, bedstefar er stadig ved at bygge. Ja, han har bygget huset, ja ... Ja! Lynn? Ja, han er hjemme. Åh, du vidste det! ... Nå, og hvad så med vejret? Åh, vejret påvirker jer ikke nu. Ændrer sig ikke. Åh, du har, hvad du ønsker at have – afhænger af hvor du tager hen. Javist, så har det indflydelse. Lille Baby også! Hvor stor er den? Åh, han er vokset nu? Ja, kommer tilbage? Hvornår? Åh. Hvorfor? Åh, ja, jeg kan høre dig  - helt bestemt. Jeg hører dig! til Gertrude? Ja, hun er her - hun hører dig. Åh, ja!

Mrs Cayce: jeg kan ikke høre, må jeg få meddelelsen? ...

Mr Cayce: Mama og doktor House og onkel Porter og babyen - vi er alle her. Bedstefar har bygget huset her, og det er dejligt! Og vi venter alle på, at I kommer, og vi vil være her parat ... for vi er sammen nået til det sted, hvor vi ser lyset og kender stien til Frelseren langs den smalle vej, der fører til Hans trone. Vi er på det plan, som I har hørt tale om, at kroppen, sindet, er eet med de ting, vi har bygget. Ja, jeg spiller stadig baseball, og Charlie er for nylig blevet medlem af min klub, og jeg er stadig kaptajn for mange af dem. Nå, men vi venter altså på jer!   5756-13

Da Cayce blev spurgt om, hvem der gav disse informationer, gav han navnet på Mrs Cayces yngre broder, der var død mange år tidligere.

Selvom dette særlige plan vil være det, til hvilket familie eller de med beslægtede interessere vil blive tiltrukket, vil denne nydelsesfyldte, spændingsfrie verden ikke kunne tilfredsstille alvorligt søgende. De sjæle vil gradvis indse, at der ikke er nogen alvorlige udfordringer, ingen rigtige præstationer og ingen sande åndelige fuldbyrdelser. Den sande søgende vil snart finde dette mellemniveau begrænsende og selvcentreret, en himmel formet af hans egne begær. Når først den søgende accepterer, at disse fornøjelser ikke har mere betydning for ham, bliver han villig til at gå videre. Det er denne hans sjæls erkendelse, der virkelig er begyndelse på bedømmelsesstadiet.

Laveste Astralplan

Før vi beskriver bedømmelsen, bør vi erkende, at der er et revalideringsplan for morderen, ågerkarlen, den havesyge, alkoholikeren og andre individer af den slags. Disse sjæles astrallegemer er fulde af pletter og ødelagt af had, havesyge, grusomhed og andre kødelige defekter. De drages sammen og tildeles de laveste astralplaner med andre af lignende temperament og forbliver dér, indtil de beder om hjælp - men de kan ikke hjælpes mod deres vilje. Det er en selv-påført tilstand.  Readingerne konstaterer:

... Faderen har ikke villet, at nogen sjæl skulle forgå og husker derfor, at hver eneste sjæl atter og atter - og så endnu engang - får lejlighed til at gøre sin sti lige.  2021-1

I et foredrag i december 1933 beskrev Cayce en drømmeoplevelse, han havde adskillige gange over en længere periode, mens han gav life- readings. Han beskrev adskillige former så vel som forskellige grader af lys, han mødte på nogle af de lavere så vel som højere planer.

Jeg gik ind i det ydre mørke, så mørkt, at det faktisk gjorde ondt - alligevel var der en strøm af lys, som jeg vidste, jeg skulle følge ...

Idet jeg bevægede mig af sted langs lyslinien blev jeg bevidst om bevægelsesformer, der trængte sig frem mod lyset. Da jeg kom til det næste plan (hvis vi vælger at kalde det det), indså jeg, at bevægelses- eller figurformerne antog form som mennesker ... snarere overdrivelsen af menneskelige begær. Da jeg gik lidt videre forsvandt disse former gradvist; stadig havde jeg den bevidsthed, at de søgte lyset - eller mere lys. Så antog figurerne gradvis form, mens de fortsatte mod lyset.

Til sidst kom jeg igennem et sted, hvor individer viste sig mere som de er i dag - mænd og kvinder - men tilfredse med deres position. Antallet af individer i denne tilfredshedens tilstand fortsatte med at vokse, og så var der hjem og byer, hvor de var tilfredse med at forblive, som de var.

Idet jeg stadig fulgte lyset, der blev stærkere og stærkere, hørte jeg musik i det hinsides. Så kom der et sted, hvor alt var forår, alt blomstrede, alt var sommer. Nogle var lykkelige, nogle ønskede at blive dér, men mange pressede videre og til det sted, hvor der kunne være større forståelse, mere lys, mere at opnå. Så nåede jeg et sted, hvor jeg søgte optegnelserne om mennesker, der levede på jorden. (H.L.Cayce, God's Other Door, Virginia Beach, Va., 1976, p.13)

Bedømmelsesstadiet

I modsætning til almindelig opfattelse er bedømmelsesstadiet ikke en enkelt, isoleret, engangsbegivenhed, men snarere en række udviklende bedømmelser ved vor indre samvittigheds, vort højere selvs domstol.

Thi den tid kommer ... hvor du skal stå foran din egen samvittigheds domstol, som skal hver eneste sjæl ...  5195-1

Dette niveau involverer en udstrakt selv-vurderingsperiode, i hvilken tid-udviklede væsener tjener som lærere og rådgivere, der giver hjælp og opmuntring. Hver erfaring fører til nye og forøgede områder af forståelse og engagement. Bedømmelsen er et forsøg på at hjælpe sjæle med at opdage deres ufuldkommenheder, deres fejltagelser og deres succeser. Den kommer først, efter at sjælen har nået et punkt af parathed og villighed til at se sig selv i øjnene. Det er ikke en straf, men den guddommelige vilje udtrykker uendelig retfærdighed og kærlighed.

Rensningen opnås ikke automatisk gennem erkendelsen af fejl men snarere gennem en gradvis, dyb indre ændring af holdninger. Denne erfaring kan til tider være lige så smertelig som hårde lektioner lært på jorden. Når selvet konfronteres med sig selv som et resultat af dets jordiske liv, ser det sig selv i alt væsentlig som værende sin egen skabning, en del af hvilket det må anerkende og leve med. På dette tidspunkt vil sjælen også undersøge to planer, så at sige: en før dens inkarnation og den anden en plan over dens eget netop levede liv. Derpå vil den sammenligne de to, og den bliver som i en retssag den anklagede, dommeren og juryen.

Det er måske på dette tidspunkt, at mange sjæle først begynder at indse behovet for yderligere inkarnation på jordeplanet, en tro der videre anerkender processens gradvished.

Væksten i den astrale verden er ... tilegnelsen og opbygningen af den samme eenhed i ånden, det bevidste, det underbevidste, det kosmiske eller astralverdenen.  5756-4

Andet Astralniveau eller Første Himmel

Den første himmel er virkelig en opadrettet forlængelse af bevidsthed i bedømmelsesniveauet. Nogle skribenter hentyder til den som den øvre astrale verden. Formodentlig er sjæle, der ikke er forberedt eller kvalificeret til at bevæge sig til dette højere niveau, enten tvunget til eller vælger at reinkarnere til jordeplanets smeltedigel for at få yderligere lærdom og erfaring. De der fortsætter, indser, at de besidder et stort ikke-aftappet åndeligt potentiale, som de ikke var bevidste om tidligere.

På dette, og på alle andre opadstigende planer, bliver sjælen mere klart bevidst om det åndelige mønster, som Cayces readings siger, er præget på hver eneste sjæls åndelige sind. Det er dette samme guddommelige center, som så mange store lærere og mystikere taler om.

Dette plan markerer en ny livskvalitet og en ny udvidelse af åndelige horisonter. Fordi den lever i en verden, der er nærmere den egen sande identitet, er sjælen i stand til at udtrykke sin egen natur mere positivt og frit. Med megen indlæren og anstrengelse er der en vækst i bevidsthed [consciousness], en stigen op fra et bevidstheds[awareness]niveau til det næste. Nogle skribenter henviser til denne opstigning i bevidsthed som en anden død, eller begyndelsen til afkastning af personligheden, ens persona eller maske. Readingerne siger, at personligheden fortabes i formålets og begærets eenhed og ved en gradvis aflægning af mange lag af ens ego.

Personlighed er det, som du ønsker andre skal tænke og se. Individualitet [karakter] er det, som om din sjæl beder om, som din sjæl håber på, begærer.   5246-1

Planetariske Ophold og Indflydelser

De 2.500 life readings, som Edgar Cayce gav til omkring 1.300 individer, giver os et generelt omrids af sjælens mange inkarnationer på jorden så vel som planetariske indflydelser indpodet i løbet af disse ophold. Disse cykler (fødsel-død-genfødsel) er konstruerede til at give sjælen erfaringer og for at forøge dens emotionelle/mentale vækst. Hvert af disse astrale planer og planeter giver sjælen en masse forskellige mentale indsigter, tilskyndelser og handlekraft.

...de emotioner [kommer] fra ophold på jorden [hvorimod] de medfødte indflydelser [kommer] fra opholdene i omgivelser omkring jorden i perioderne mellem jordiske inkarnationer. 1523-4

Readingerne har meget at sige om formålet med planetariske bevidsthedstilstande:

Hver eneste planetarisk indflydelse vibrerer med en forskellig vibrationshastighed. En entitet, der kommer ind i den indflydelse, kommer ind i den vibration; ikke nødvendigt, at han forandrer sig, men det er Guds nåde, at han kan gøre det! 281-55

...hver eneste entitet går igennem den sfære eller ramme, eller plan, ved hver planet, og hvert liv må have sit forhold til sådan en entitet. 900-24

Når et individ inkarnerer på jorden, er han muligvis passeret gennem alle de forskellige sfærer, enten en gang, eller to gange, eller mange gange ... 311-2

... [sjæle-]rejse mellem planeterne ... alle er en del af entitetens erfaring ...  på dens rejse.

Der er altså en nødvendighed for at kvalificere sig selv gennem erfaringerne fra alle eksistensfaser og –områder; for at den, sjælen, ikke forårsager forstyrrelse i skønhedens og harmoniens rige, i guddommelighedens styrke i dens fællesskab med den Skabende Kraft. 805-4

Sjælen må med andre ord opnå balance og tilstrækkelig åndelig modenhed, så den altid vil være en permanent konstruktiv kraft harmoniseret til kærlighedens og harmoniens kosmiske love.

Det er muligt, at mange af sjælens planetariske rejser var erfaringer før jordophold, der berigede sjælen, mens den stadig var et himmelsk væsen. Når sjælen så projicerede sig ind i stoffet, anvendte den undertiden rigtigt eller forkert disse planetariske attributter og tilskyndelser, når jordeplanet krævede deres daglige anvendelse, for eksempel er der i planeten Saturn påvirkninger og vibrationer af voldsom forandring. Dette indikerer visselig en høj-risiko indflydelse. Ikke desto mindre viser den følgende reading, hvorledes et individs sind og vilje med succes kanaliserede denne tilskyndelse til det gode.

I Saturn finder vi de pludselige forandringer, der har været i entitetens erfaring, ikke blot fra det materielle men fra det mentale og det åndelige aspekt også. Også dette erusædvanligt.Thi entiteten har oftest brugt de forskellige påvirkninger som trædesten og ikke som snublesten - hvad de fleste Saturn- og Mars-individer gør. 1757-2

I en reading henviser Cayce til Jupiters forædlende indflydelser, "der bringer penge og det godes kræfter i livet." (900-14). Denne Jupiter-indflydelse blev tydeligvis misbrugt af viljen som i følgende tilfælde:

Mens i Jupiter og fra dens indflydelse er entiteten én, der til tider er utålmodig efter, at der skal ske de større ting i de materielle manifestationer, og med ønsket om at skubbe eller få til, eller tvinge eller drive eller pånøde  ... [for at få] ting til at ske. 264-31

Det er tankens opgave, altid at være bygherren, sammen med viljen, for at afbalancere disse planetariske indflydelser og tilskyndelser for at dirigere sjælen til at gøre åndelige fremskridt. Readingerne er meget klare på dette punkt: at selvom vi er stærkt influerede af disse kræfter, dominerer viljen hvert eneste valg-

... men lad det være forstået her, ingen planets handling eller Solens faser, Månens eller andre himmellegemers [handlinger] overgår herredømmet af menneskets viljestyrke, den kraft der er givet af menneskets Skaber, i begyndelsen, da han blev en levende sjæl, med magten til selv at vælge. 3744-3

Reinkarnation Unødvendig

Violet Shelleyanalyserer i sin bog Reincarnation Unnecessary (ARE Press, 1979, p.115) 18 menneskers life readings. Cayce antydede i deres readings, at de kan vælge ikke at reinkarnere igen. Ingen af de 18 havde opnået perfektion, men havde åbenbart nået et niveau af åndeligt liv, at dersom de fastholdt deres nuværende livsmønster, kunne de få valget: ikke at vende tilbage til jorden igen. Readingerne understreger imidlertid, at hinsides jordeplanet er der andre instruktionsriger. At vælge ikke at vende tilbage, siger Shelley, er ganske enkelt et skridt som at få eksamen fra en skole, hvilket giver sjælen yderligere chancer for at gøre sin vilje til eet med Faderens.

Der er intet, der indikerer, at disse mennesker havde nået det yderste i sjælevækst, men de havde lejligheden til at fuldende deres jordecyklus og bevæge sig til andre udviklingsstadier. De havde enten udspillet deres større jordiske karmiske roller eller de havde nået et punkt, hvor de ville leve mere under nådeloven og mindre under karmaloven.

I analysen af disse life readings fandt Shelley en enkelt karakteristik, der løb som en "guldsnor" gennem de fleste af disse cykler - anvendelsen af "altid at give, give, mere end [han] nogensinde modtager." (569-6)

Sjæle der vælger ikke at reinkarnere, vil gå videre til stadig højere niveauer af læren og erfaring, idet de bevæger sig gennem en proces med astral død og videre til højere verdener. Som svar på et spørgsmål om astralrejser beskrev Cayces kilde overgangen fra det astrale til et højere plan.

Spørgsmål-5.  Med hensyn til min første projektion af mig selv ind i det astrale plan for cirka to uger siden: Nogle af menneskene blev opildnede og nogle syntes som voksfigurer af sig selv. Hvad var forskellen?

Svar-5.  Nogle - de der se ud som voksfigurer – er udtrykkene eller skallerne eller kroppen af et individ, der er blevet tilbage, når dets sjæl har projiceret sig videre og endnu ikke er blevet opløst - så at sige - i den aktivitetsverden.

Thi hvad individer er, lever videre og tager form i det, som andre kalder astrallegemet.  Sjælen forlader samme, og den fremtræder som set [voksagtig]. Andre individer, som oplevet, er i deres opildnede form gennem deres egen sfære af erfaring i nutiden. 516-4

Mental, Kausal og Tredje Himmel

Skribenter har anvendt sådanne termer som mental, kausal farveplan, hvidt lys og himmelsk til at beskrive disse højere opadgående bevidsthedsniveauer. Disse betegnelser tjener simpelthen som modeller til at hjælpe vore begrænsede sind til at begribe en bemærkelsesværdig kompleks kosmisk plan.

Der er ingen grund til at antage, at lidelse ophører fuldstændigt i løbet af disse højere renselsesstadier. På dette niveau vælger sjælen at underkaste sig stadier af renselse. Der vil bestemt være perioder med stor glæde, fred og fuldbyrdelse så vel som perioder med sorg og dyb ængstelse for andre endnu på jordeplanet, der kan opleve sygdom, krige og andre katastrofale begivenheder. Yderligere vil der, så længe der er vækst og lektioner at lære, garanteret være elementer af lidelse. Der er sjældent vækst på jorden uden emotionel og fysisk smerte. Derfor kan vi ikke tro, at vi på disse højere planer vil være fuldstændig fri for mental lidelse i perioder med videre vækst. Den oplevede glæde og sorg vil være meget mere intens og i en meget mere forfinet form end på jorden. Vi lever i Een Krafts univers, i eet sæt af universelle love, der fungerer i alle livets dimensioner.

Selv på disse planer kan sjæle assimilere blot en lille del af de nye perspektiver af viden og visdom, vi er omgivet af. Kandidater til dette niveau finder utvivlsomt sig selv blandt en høj orden af sjæle og himmelske Væsener, hjælper opkommende avancerede sjæle med at finde vejen. På dette plan er sjæle i stand til at leve uden form, som hvidt lys, som deres Skabers rene tanke. Der er også en forøgelse af ansvarlighedsfølelse på grund af forøgelsen i viden.

Ideen om en tredje himmel som et bevidsthedsplan er ikke ny. Paulus henviser til at blive rykket op i den tredje himmel (II Kor. 12) Den er et bevidsthedsplan, som alle seriøse søgende bestræber sig på at nå, et plan fra hvilket der kan nærme sig Gud. Det formodes, at mange liv er nødvendige, før en pilgrim fortjener retten til dette niveau.

Vi bør ikke prøve præcist at adskille de forskellige himmelske planer, eftersom der er en konstant trængen ind i hinanden i bevidsthed indenfor givne rammer. Mennesker, der har beskrevet besøg i disse højere sfærer rapporterer, at de ikke kunne fastholde den høje intense vibration ret længe, og de oplevede endda en fornemmelse af indskrumpning [dwindling]. Alligevel fornemmede de tilstedeværelsen af sådanne højere væsener som en vidunderlig og givende oplevelse. Disse fremskredne sjæle kan være de trofaste væsener, som readingerne henviser til, da Cayce sagde:

... og ved at fastholde troen - ville det aldrig mere være nødvendigt for entiteten at komme til denne jord igen, men snarere at sole sig eller rejse gennem de trofastes tilstedeværelse! 2112-1

Cayces kilde kan også have henvist til disse højere verdener i denne reading:

... indtil den sjæls bevidsthed har nået den udvikling, hvori sådan en sjæl opløftes til den bevidsthed [,der er] over jordens sfære, eller jordens tiltrækningskræfter  -  indtil den rækker op, op og udefter, indtil [den bliver] inkluderet i altet [eller: helheden] ... 5756-4

I en anden betydningsfuld reading meddeler kilden:

... sjæle-bevidstheden kan i en hvilken som helst periode stige op til de verdener, hvor den har været aktiv i alle de kræfter og forbindelser i en åndelig eller sjæle-verden. 5657-14

Denne opad, udad og stigende erfaring kunne antyde sjælens overgang til de højeste åndelige verdener.

På disse højere niveauer af vibrationer og lys forøges ansvaret [responsibilities] mangfoldige gange. Sjæle tildeles stadig højere pligter svarende til deres åndelige udvikling. De kan tjene som guddommelige erstatninger til at våge over og vejlede værdige bevægelser og sager på jorden og til at inspirere og oplyse deres ledere. Illuminerede sjæle, der har nået dette niveau, påvirker måske sådanne bevægelser som fred, healing og kreativitet i kunst, musik, literatur og videnskab planlagt til at bringe skønhed, harmoni og lys til dem på jorden. Det er ganske muligt, at når sådanne sjæle når disse højere niveauer kan de faktisk blive Guds med-skabere, med tildelt arbejde i forskellige kreative kapaciteter.

Så der udfolder sig konstant på jorden, på de astrale planer og andre højere niveauer et stort kosmisk drama, idet milliarder af sjæle går gennem stadig-stigende cykler af åndelig udvikling og vækst. Nogle taber, nogle vinder i en enkelt cyklus. Hver eneste sjæl udvikler sig og oplever i overensstemmelse med sine egne behov og krav. Men den kosmiske plan er, at alle - før eller siden - må komme til en eenhed med Faderens vilje. [Note: det engelske ord "atonement" betyder "(ud-)soning", men i Cayces readings bruges det også i formen "at-onement", hvilket betyder, at noget går op "i en-hed"]. Vor vilje må blive eet med Hans vilje.

Her og nu

Da vi projicerede os selv ind i stoffet, blev jorden vor centrale planet. Det er her, vi må ende vor sol-cyklus. Dette ophold [liv] på jorden er nu vor vigtigste og mest presserende anliggende. Vi kan gøre gigantiske skridt fremad, hvis vi anvender den "gyldne snor" (det at give), der var det gennemgående karaktertræk i livscyklerne af de 18 individer, der blev skildret i Reincarnation Unnecessary. Ikke en selv, men altid andre er den påmindelse, som hyppigst dukker op ikke blot i de 18 readings men også som den ene hyppigt fremsatte ideal i alle readings. Det er det at give uselvisk i bøn, i healing, i kærlighed, i aktiv tålmodighed og tolerance: disse er de højeste former for tjeneste. De er de magiske åndelige skridt, der kan føre os til et højt astralniveau i bevidsthed umiddelbart efter døden. Fra dette niveau kan vi, gennem tjeneste, arbejde os op til andre højere niveauer. Readingerne siger: "Tjeneste overfor andre er den højeste tjeneste for Skaberen" (2725-1) Og "Det, du giver væk ... er alt hvad du ejer i de andre bevidsthedsverdener." (5259-1)

Det at tjene og give er tydeligt de højeste former for anvendelse. Det er gennem anvendelse, siger readingerne, at vi bevæger os i endda større indsigt [awareness].

Hvor længe skal vor pilgrimsfærd strække sig? Sandheden er, at scenariet ikke er afgrænset af nogen tid, scene eller himmel. Vi er guder i vor vorden, borgere i kosmos, bestemt til at være med-skabere med Ham. Intet scenarie kan begribe sjælens grænser eller dimensioner, lige meget hvor trofast vi bestræber os. Er det til at undre sig over, at Paulus erklærede, at Gud forbereder til os en "evig vægt af herlighed" (II Kor. 4,17) udover enhver sammenligning. Cayce kilden udtrykte sjælens grænseløse natur, da den sagde:

... skønt der kan være verdener, mange universer ... større end vor egen, som vi nyder i dette liv, er denne jordiske erfaring eller denne jord blot et støvfnug, når vi betragter blot vort eget solsystem. Ikke desto mindre omslutter menneskets sjæl, din sjæl, alt i dette solsystem eller i andre. 5755-2