Homøopati

Den Helbredende Kraft i Vibrationsenergi
Edgar Cayce og homøopati
Af Cathleen Springer, statsautoriseret homøopat, Venture Inward, juli 2011

Portrat af Edgar Cayce

Blandt de mange modaliteter, der anbefales i hans readings, anerkendte Edgar Cayce egenskaberne i Samuel Hahnemanns homøopatiske medicin som vibratoriske og effektive:

Derfor vil det som oftest findes, at den aktivitet, fra hvilken [det] kendes som det homøopatiske, fungerer bedre; bedre end selv allopatisk medicin!  (276-5)

Og få endelig fat i de små hvide piller, for disse vil være yderst nyttige. At give det gængse navn for samme ville ikke være så rart for entiteten, men det er, hvad der behøves. [ Cimex Lectularis [væggelus-saft] er det medicinske navn for de nødvendige egenskaber. ] (420-7)

For at medføre bedre resultater for kroppen, vil vi ændre kroppens omgivelser lidt. Gennem aktiviteterne af disse egenskaber, som vil hjælpe med at få bragt eliminationerne i orden, og ikke overbelaster funktionen af nyrerne med den normale tilstand af leverfunktionen, vil tendere til at reducere årsagen til tilstandene. Disse kan fremkaldes gennem mange kanaler, afhængigt af hvilke man ønsker at bruge. Vi foreslår, at der bruges homøopatiske midler. Gør det. (2597-3)

Cayce indså, at underhelbredelse behandler vi altid en persons individuelle vibratoriske forstyrrelse, der manifesterer sig i det, vi kalder sygdom. Han skar ud i pap betydningen af denne vibration, når han talte om den subtile elektro/vibratoriske kraft i kroppen, som han kaldte livskraften eller élan vitale (betegnet vitalkraft af grundlæggeren af homøopatien, Samuel Hahnemann).

Denne elektro/vibratoriske form for energi, konstaterede Cayce, fungerede på to niveauer i menneskekroppen. Når energien er meget lav er det en vækst- og udviklingsenergi, og modsat, sygdom og deneration; når det er en høj vibration, er den energien i søvnens theta (eller drømme-)cyklus, i den orgasmiske seksualitet, i visse udviklingsstadier så som puberteten, under graviditet og i dybe meditative tilstande. Ifølge Cayce kan livskraften også blive syg [disordered] og resultere i visse former for mentale og emotionelle sygdomme.

Cayces readings konstaterede, at kroppens livskraft befordres gennem systemets fire vigtigste organer: lever, nyrer, hjerte og lunger. Disse organer blev undertiden henvist til af Cayce (og Hahnemann) som det hepatiske system  -  leveren, hjerte og lunger udgjorde den øvre hepatiske cirkulation, og nyrerne repræsenterede den lavere hepatiske cirkulation. Cayce henviste endda til leveren og nyrerne som den positive og den negative pol i kroppens batteri (sml. 369-5).

Mange af de i Cayces readings anbefalede terapier gik ud på at forbedre effektiviteten af det hepatiske system, hvilket skulle resultere i forøget vitalitet.

Vibration

(Uddrag fra ARE Cayce Health Database Glossary på Edgar Cayce.orgs hjemmeside)

Vibrationer henviser til oscillationer eller sympatetisk aktivitet. Edgar Cayce talte ofte om en subtil vibratorisk energi eller kraft i kroppen, som han kaldte "livs-kraften" eller laveste form for elektrisk vibration. Hvert organ i kroppen har en karakteristisk energi-vibrationssignatur. Når et organ har mangler i denne vibratoriske energi, begynder sygdom. De forskellige elektroterapeutiske apparater blev anbefalet til at forynge kroppen ved at indføre vibratorisk energi i kroppen eller at afbalancere kroppens egne vibratoriske energier. Forskellige medicinske løsninger blev også anvendt i elektroterapi. Cayce sagde, at medicinens vibration ville gå ind i kroppen snarere end selve det kemiske middel.

... Thi alt livskraft er af den vibratoriske art, og når [den] anvendes i den rette og korrekte harmonisering til en given krops fysiske behov og dens vibratoriske kraft, og føjer til disse de principper, som er blevet anvendt i opbygningen af krop og væv, tilføjer til disse det, der vil ændre det vibratoriske. (93-1)

Cathleens beretning

For over ti år siden var jeg alvorligt svækket i mere end fire år. Efter at have opsøgt over en snes læger og brugt tusindvis af dollars på en masse behandlinger, diagnosticerede en læge Chronic Fatigue Immune Deficiency Syndrome (CFIDS). Men ikke een af disse læger kunne gøre mig rask.

Endelig fandt homøopatien mig. Efter at en kvindelig holistisk indstillet læge ikke anede sine levende råd mere, anbefalede hun mig at konsultere en homøopat, fordi "homøopati hjælper en masse mennesker." Eftersom jeg på det punkt i mit liv ikke anede noget om homøopati, foreslog min læge en kvindelig homøopat, der først brugte to krævende timer på at dække mine nuværende symptomer, min sygdomshistorie, mit personlige liv og min families helbred. Hun gav mig derpå et dusin små piller til at lægge under tungen. Homøopaten forklarede, at denne dosering af piller (remediet), var udvalgt til mig i overensstemmelse med min egne karakteristiske symptomer, som svarede til det remediums karakteristiske symptomer.

Inden der var gået tre minutter, efter at jeg havde lagt pillerne under tungen, fornemmede jeg et skift  -  pludselig følte jeg mig fuldstændig energisk, helt vibrerende. Den helbredende impuls fra den langvarige kroniske tilstand var begyndt. Denne pragtfulde tilstand af vitalitet varede 24 timer; derefter begyndte min krop at søge balance i en proces, der kan sammenlignes med det, som de, der arbejdede med Cayces anbefalinger, oplevede: ihærdig videreførelse, skridt-for-skridt, frem og tilbage, indtil varig helbredelse [healing] indfinder sig. Igennem hele min rejse til sundhed lærte jeg, at subtile vibrationer kan – og gør det – dybt påvirke det, der foregår inde i kroppen, den vibratoriske tilstand, på en meget positiv måde.

På grund af min usædvanlige oplevelse med dette område af vibratorisk medicin følte jeg mig, da blev rask nok til det, inspireret til at lære mere om homøopati. Og i 1996, efter tre års studier på Pacific Academy of Honeopathic Medicine i Berkeley, Calif., kunne jeg stolt tage eksamen som statsautoriseret homøopat.

Hvad er homøopatisk medicin?

  1. Ordet "homøopati" blev dannet af Samuel Hahnemann (1755-1843), en tysk læge og medicinsk oversætter. Homøpati er afledt af to græske ord: homoios, der betyder lignende, og pathos, der betyder lidende. Så ganske bogstaveligt betyder homøopati "lignende lidelse"
  2. Homøopati er et terapisystem, i hvilket meget små, ikke-toksiske doseringer af naturlige substanser (kaldt remedier) anbefales til at stimulere en helbredende reaktion i et menneske. Disse remedier indeholder vibrations- egenskaberne af visse planter, mineraler og animalske substanser, og helbreder ved at tilpasse et remediums potentielle signatursymptomer til personens vibratoriske og symptomspecifikke tilstand.
  3. Udøvelsen af homøopati er baseret på Loven om Overensstemmelse. Kort sagt betyder dette, at hvad en substans kan forårsage, kan den også helbrede. [ Fra: The American Heritage Dictionary: "Et system til at behandle sygdom på, baseret på indgivelse af ganske små doser af et middel, der i massive mængder i sunde individer frembringer symptomer, der ligner selve sygdommens symptomer."]

Homøopati  -  Sygdom Som Vibrationsforstyrrelser

Samuel Hahnemann, kendt som Faderen til Homøopatisk Medicin, henviste til universal-ånden som vital force [vitalkraft] eller dynamis. Han mente, at når vitalkraften blev forstyrret af en manglende balance i krop, tanke eller ånd, blev ens naturlige sundhedstilstand således afbrudt, og resultatet var sygdom. For at genetablere denne vitalkraft foreskrev Hahnemann disse remedier, der stammede fra naturen.

Som Hahnemann skrev i sjette udgave af sin hjørnestensafhandling om homøopati, Medicinens Organon:

Påvirkningen af den morbidt forstyrrede ånd-lignende dynamis (vitalkraft), der animerer vort legeme i det usynlige indre, og totaliteten af de ydre erkendbare symptomer frembragt af den i organismen og repræsenterende den eksisterende sygdom, udgør et hele; de er eet og det samme ...  for så vidt angår lægen er så ikke det, der afslører sig selv for sanserne i symptomer selve sygdommen? ... Således er det totaliteten af symptomer, det ydre billede der udtrykker det indre væsen af sygdommen, dvs. af den forstyrrede vitalkraft, som må være hovedmidlet, ja det eneste middel, hvorved sygdommen tillader os at finde det nødvendige remedium ...

Selvom han snarere var mystiker end religiøs, anerkendte Hahnemann de gode egenskaber ved taknemmelighed, som vi ser i et brev, han skrev til en livslang ven i 1830: "I de øjeblikke, vi kan afse fra vort travle liv, burde vi uafladelig takke den store Ånd, fra hvem alle velsignelser strømmer, af hele vort hjerte og alle vore foretagender, som er Ham værdige, skønt vi i al evighed aldrig kan takke Ham nok for Hans godhed."

Cayce og Hahnemann er enige om Betydningen af Vibrationsbalance

Hahnemanns udtalelse om forstyrrelsen af vitalkraften afspejles af Cayces mange henvisninger den samme forstyrrelse. Som fremlagt i Kevin J.Todeschis bog, Edgar Cayce om Vibrationer: Ånd i Bevægelse:

... Edgar Cayce materialet konstaterer, at hvert organ og funktion i kroppen skaber sin helt egen vibration. Når den ideelle vibration påvirkes negativt på nogen som helst måde, er resultatet sygdom.

Edgar Cayce sagde, at the Radial Appliance [ Radialapparatet] benytter kroppens egen elektriske strøm, ellers livskraft, til at koordinere balancere og homøostase på vibrationsniveauet og derved formidle helbredelse [eller healing] under processen.

Som med Cayces Radial Appliance, f. eks. benytter også Hahnemanns remedie fortyndinger [dilutioner] visdommen i kroppens livskraft eller vitalkraft til at koordinere balance og frembringe homøostase på vibrationsniveauet, for at bevirke en healende proces.

Opsummering

Edgar Cayce og Samuel Hahnemann, den holistiske medicins to brilliante pionerer, så sandelig ens på tingene, når det drejede sig om at anerkende, at de ydre symptomer er et resultat af en forstyrrelse i individets indre vibratoriske kræfter.

Som med Cayces readings og hans anbefalede behandlingsmetoder til helbredelse bliver homøopatisk remedieudvælgelse individuelt baseret på en persons syge [dis-eased] fysiske, mentale og emotionelle kendetegn  -   deres nuværende vibratoriske tilstand  -  der har ført til fremvisning af et enestående sæt symptomer.

Med homøopati, der introducerer et remediums subtile resonans, der anerkendes, gennem studier af sygehistorier og toksikologiske rapporter, til at inkludere lignende kendetegn som dem, der fremvises af det syge individ, tager i betragtning kroppens medfødte visdom til at reagere på denne unikke vibrationshastighed og harmonisere forstyrrelsen til de højere vibrationer som et menneske i god sundhedstilstand har.

Cayces og Hahnemanns indfaldsvinkler til healing/helbredelse ligner hinanden i det, at hele personen  -  krop, tanke og, ånd  -  tages i betragtning og helbredelse opnås gennem tilførte vibrationers midler, så at kroppen fungerer i helbredelsesprocessen. (I Cayces readings  -  afhængig af situationen  - kunne der også tilrådes forskellige midler såsom allopatiske, farmakologiske, osteopatiske, og kirurgi, og flere andre.)  Behandling, sammen med omhyggelig overvågning af  behandlingen, anbefales, indtil kroppens systemer er vendt tilbage til deres optimale vibrationer.

Vibration er, i dens enkleste væsen eller ord, at rejse Kristbevidstheden i en selv i den udstrækning, at den kan flyde ud af en selv til den, man ønsker at sende den til ... Hvad frembringer samme? Disse er de vibrationer, til hvilke en krop er blevet hævet ved dens harmonisering af dens hele væsen, hele dens indre selv, af en bevidsthed om den guddommelige kraft, der stråler ud i selve Livet på dette materielle plan. (281-7 Healing Prayer Group Readings)