Beretningen om Ra-Ta

Artikel hentet fra A.R.E,’s hjemmeside. Oversat af Jens Hostrup.

Portrat af Edgar Cayce

Introduktion

"Hvordan kan du forklare Edgar Cayces usædvanlige evner?" Dette spørgsmål bliver meget ofte stillet.

Forskellige metoder er blevet anvendt for at kunne finde svar på dette spørgsmål. Man har søgt efter psykologers og psykiske forskeres mening; sammenlignende studier af lignende type readings er blevet foretaget; informationer er blevet indhentet fra individer med forskellige grader af psykiske evner; og forklaringer er blevet fordret gennem Edgar Cayce's egne readings.

Dette foredrag tager fat på denne sidste forklaringsmulighed. Edgar Cayce's Life Reading var en af de første af den slags. Det er denne reading, der vil være grundlaget for 1940 Kongressens diskussion om Life Readings. I denne første life reading blev en ægyptisk inkarnation beskrevet, i hvilken entiteten, nu kendt som Edgar Cayce, udviklede evner, der nu bliver udtrykt gennem "readings".

Med hensyn til det faktum, at disse readings indikerer, at denne inkarnation i Ægypten omkring 10.500 før Kristus har en vigtig indflydelse på A.R.E.'s nuværende virksomhed i undersøgelserne af og præsentationen af Edgar Cayce's evner, mener vi, at denne information bør gives og gøres rede for. Dette foredrag er det første skridt.

Under 1940 Kongressen i juni vil et møde blive viet til en analyse af Edgar Cayce's Life Reading. Denne vil blive opfulgt af en åben reading, der vil gå ind i en forklaring på, hvorledes han udviklede sine nuværende evner.

En detaljeret oversigt over den ægyptiske periode er for øjeblikket under forberedelse. Dette mere fuldstændige dokument vil sætte enhver, der har fået en life reading, i stand til at forstå sin ægyptiske inkarnation.

Således kan vi sige, at dette foredrag har to formål: 1) at levere informationer, der kan være til hjælp i forståelsen af, hvorledes Edgar Cayce var i stand til at give readings; 2) at bistå alle individer, der har fået life readings, til at forstå deres ægyptiske inkarnationer.

Det efterfølgende materiale er blevet omskrevet fra readings.

294-147, 19. juli 1932

Der var mange mennesker, ja, folkeslag, der blev påvirket af Ra-Ta's materielle aktiviteter. Han kom ind i Ægyptens land med et formål, og han var et menneske med usædvanlige evner og ligeledes usædvanlig fremtoning. Som barn blev Ra-Ta afvist af dem, der normalt ville have været hans fæller, ligesom han kan blive det i dag, fordi han ikke havde nogen fader eller et rigtigt hjem som andre børn. Allerede i den tidlige periode var begrebet hjem blevet etableret, i et fuldstændig forskelligt land og var blevet tankeprojiceret af de forskellige ledere, der var blevet født [egtl. "kommet ind i eksistens, blevet til] gennem den Allerhøjestes Sønners tankekrystallisering. Ararat havde etableret et fælleshjem i landet Ararat (senere kaldt sådan, efter oversvømmelserne bevirkede forandringer i Og, hvilket fik mange folk til at slå sig ned i Ararat og deltage i befolkningen af jorden igen); og hans folk fordømte denne Zu-stamme. Imidlertid voksede barnet Ra-Ta dagligt i nåde hos folkene ved sin optræden, mens hans moder var udsat for mange lidelser fra Ararats folk under deres ophold i disse omgivelser.

Ra-Ta profeterede, at Ararats søn ville rejse til Ægypten, overflodens land, hvor man kunne nyde og deltage i de mentale og materielle kroppes forskellige aktiviteter. De ting, som vi i dag klassificerer som nydelser, der tilfredsstiller vore udviklede sanser, enten nødvendigheder eller luksus, var i dette land Ægypten ganske normale.

Mens Ra-Ta stadig, i en alder af 21, blev set skævt til af mange, førte han faktisk Arart og hans familier ind i Ægypten og gjorde det let at kontrollere dette land, der dengang leverede alle jordens luksusartikler.

Fredelige arrangementer blev arrangerede, efter en periode med splid med unge indfødte, og navnet på en af de indfødte ledere blev ændret til Aarat - på linie med huset Arart.

Ra-Ta samlede efterhånden om sig dem, der ville lytte til hans ord om forholdet til en ydre verden, eller til den splid i kroppen, der repræsenterede afbrydelsen fra en erfaring til den næste. ["erfaring" her må forstås som "inkarnation, liv"] De indfødte holdt meget fast i nødvendigheden af materialisation til nydelsen, som man kan tænke sig til fra den materielt set højt udviklede civilisation, der var blevet opnået i denne særlige periode.

Da Ra-Ta begyndte at afdække dokumenter gennem arkæologisk forskning, fik han større og større tilslutning til sine ord; og man huskede, hvorledes denne leder var kommet ind i Ægypten som leder af erobrerne, der søgte udtryk for forskellige tanker, der kom igennem i de entiteter, der blev født i denne særlige gruppe.

Dette skete i den periode, da forandringen for den hvide race skete, og Ra-Ta (som navnet indikerede) var det første rent hvide menneske på jorden.

Så de underværker, han bevirkede, medførte forskellige forhold, der var kilden til megen forstyrrelse, uenighed og modløshed gennem hele hans erfaring [= liv]. Efterhånden som hans forskningsresultater begyndte at vise de variationer, der havde eksisteret i udvikling af de mentale og fysiske behov hos dem, der havde befolket landet, måtte mange forandringer nødvendigvis gennemføres på den måde, disse skulle udtrykkes, af det der indtil nu var manifesteret af erobrerne eller de indfødte.

Da stridighederne aftog, var folkene delt i grupper; hvad vi i dag ville kalde de materielt indstillede, de spirituelt indstillede og de forretningsmindede og de politisk mindede. Disse inddelinger udgjorde dengang en virkelig repræsentation af de tilstande, der nu er ved at opstå på jorden, hvor vi nærmer os perioden for en forandring, den cyklus hvor der skal etableres en åndelig vækkelse i menneskene som dengang. [294-147]

294-148, 26. juli 1932

Der indtraf en række forandringer, og blanding af erobrerne med de indfødte. De indfødte herskere underkastede sig, især da den indfødte konge havde forelsket sig i en af pigerne i erobreren Ararts husstand.

Med Arart som konge og Ra-Ta som profeten eller seeren begyndte der nu en periode, der meget vel kan kaldes en splittelse af folkets interesser. Gennem Ra-Tas visioner og erfaringer i forbindelse med nye sædvaner, regler og forskrifter forsøgte han at få Arart til at udvælge kun de indfødte, der var prøvede og virkelig ønskede at hidføre tættere forhold. Dette forårsagede naturligvis nogen opstandelse blandt de indfødte af overklassen, der søgte at få magten til sig selv - eller som havde ideer om, hvad der skulle gøres med menneskers evner som individer, og med landets evner som et land til at levere de nødvendige materielle ting til livets opretholdelse og folkets underholdning. Dette førte med tiden til, at den unge leder Aarat gik i ledtog med kongens søn Araaraart, efter at Arart havde accepteret Aarat - der repræsenterede en gruppe så vel som sig selv, thi han var blandt de indfødte herskere, som Arart havde fundet ved magten, da han slog sig ned der.

Da Arart overgav lederskabet til sin søn, viede han mere og mere sit liv til den politiske fase og etablerede individers forhold med individer, og ligeledes det religiøse eller åndelige liv, med forberedelse til at igangsætte de reguleringer eller ceremonier, der ville blive ledsaget, eller tilkendegivet eller angivet, af de menneskers udvikling, der valgte at give deres liv, eller blev valgt på grund af deres evner i visse faser af de opstående tilstande.

Den unge kong Araaraart samlede omkring sig mange, der skulle fungere som rådsforsamling. Han var blot 30 år gammel. Der var et indre råd, der bestemte over de generelle omstændigheder for folket som helhed. Så var der et råd, der havde opsyn med forskellige afdelinger af folks aktiviteter, eller et kabinet, hvis departementer var stort set som i dag; thi der er i nutiden intet, der ikke har eksisteret tidligere. Kun formen eller måden at bruge det på har ændret sig, og kunsten ved mange elementer, der blev brugt dengang, er gået tabt, men som nu er ved at blive genopdaget af videnskabsmænd, da de dengang var almen viden for selv den mest udannede.

Der var meget arbejde for Ra-Ta i rådet, for at det ideal eller formål, som denne gruppe var kommet til dette særlige land for at udvikle eller manifestere de kræfter, der manifesterede sig gennem den mentale og åndelige Ra-Ta,

Da Arart (politisk) gav efter for at lade sønnen og arvingens evner følge eller arbejde parallelt med de indfødtes aktiviteter, handlede selv som råd dengang med Ra-Ta som indre råd. Der kom da nødvendigheden af at matche kongens råds evner, eller kongens folks evner, med de indfødtes evner, i forskellige faser af fremskridt. Derpå begyndte Araaraart at åbne miner i Ophir, senere kendt som Kadesch, nu kaldet Persien. Også i det land, der nu er kendt som Abessinien, og de dele, endnu uopdagede eller ubrugte i Nilens øvre område, hvor minerne med kostbare stene var - så som onyx, beryl, sardis, diamant, amethyst, opal og de perler, der kom fra havet nær det, der nu kaldes Madagascar. I den nordlige (eller dengang den sydlige) del af Ægypten, de miner, der producerede mængder og mængder og mængder af guld, sølv, jern, bly, kobber, tin og den slags, for at disse kunne sidestilles med dem i den øvre Nils dale. Stenslibere begyndte at samle materiale til at etablere residenser for kongens folk.

Ligeledes begyndte Ra-Ta at samle sine egne folk og dem, der blev ham udpeget gennem de kilder, fra hvilke han modtog de forskellige påbud om at etablere navnet for altid i landet. Med disse forberedelser begyndte det tempel, hvor der skulle være de forskellige former for tilbedelse, der angik inddelingerne [eller "splittelserne"] i folkets strafferetslige eller moralske forhold, og hvad der i dag ville betegnes som religiøse eller åndelige forhold.

Mange perioder eller dage krævedes der til opbyggelsen af kroppen, repræsenteret af den gruppe, der handlede i egenskab af aktive individer i forbindelse med rejsningen af disse bygninger eller templer, der skulle repræsentere underholdningshallerne. De fysiske attributter blev på mange måder dengang tilbedt meget mere end det religiøse i nutiden, og med rette; selvom der var forberedelser til den åndelige tilbedelse, der omfattede ikke blot offeraltrene.

Men intet dyr, fugl eller reptil, eller menneske, blev ofret her. Snarere var disse altre det, på hvilket individer anbragte deres fejl og udviskede dem, med ilden af de kræfter sat i gang af Ra-Ta, gennem hans evne til at give hver enkelt den aktivitet, der var bedst egnet for dem til at udvikle sig. Dette skete imidlertid først efter at hver enkelt havde valgt at give sig selv i tjeneste i den særlige del, hvor deres aktivitet var nødvendig. Kan du se forskellen?

Der blev også bygget lagerbygninger, som vi i dag ville kalde banker, eller vekslesteder, for at der kunne være kommunikation med individer i forskellige lande. Selv i denne periode (selvom disse mennesker havde tabt meget), var der udveksling af ideer med andre lande, som Poseidia og Og, så vel som Pyrenæerne og Sicilien, og de lande der nu kendes som Norge, Kina, Indien, Peru og Amerika. Sådan hed de ikke dengang, men var de dele af jorden, hvorfra mange fornøjelser blev samlet til menneskene. Man talte eet eneste sprog. Der havde ikke været nogen inddeling i sprog, bortset fra Atlantis eller Poseidons land.

Bygninger blev rejst for at huse menneskene. Ligeledes Offertemplet, Skønhedstemplet - der glorificerede individers, grupper eller massers aktiviteter, der havde renset sig selv til tjeneste. Lagerhusene til byttevarer blev også bygget, og folket samlede disse lagre - og lod deres aktiviteter måle sig med hinanden.

Præsten eller seeren Ra-Ta havde således et fuldt optaget liv. Ikke desto mindre afsatte han megen tid til at holde sig selv i forbindelse med de Kræfter, der havde bragt viden om fremskridt, der var sket i åndelig forstand i andre lande, især fra Poseidons land og Og.

Fra tid til anden var det nødvendigt, at Ra-Ta besøgte disse andre lande, og under hans fravær opstod der mere og mere strid blandt folket, nogle hævdede, at Ra-Ta overlod for meget til underordnede. Især var der nogle af de indfødte rådmænd, der fandt sådanne fejl ved Ra-Ta og nogle andre, der havde ladet begærlighed blive en del af deres personlighed. Dette forårsagede, at flere og flere tvivlsspørgsmål blev stillet. Efterhånden opstod der misbrug af de embeder, der var blevet skabt af Ra-Ta, og menneskene bryggede og biksede sammen drikke, der kunne sætte kroppen, tanken og al ilden [the whole fires] i den fysiske krop, op mod det, der var blevet renset af ilden på altrene i offertemplerne.

Efter 30 år var disse bygninger færdigbyggede. Ra-Ta aflagde et af sine besøg på bjerget, hvor der havde været nogen aktivitet af arkæologer, der dykkede ned i forholdene hos dem, der havde levet i landet i tidligere perioder. Da han vendte tilbage til offertemplet, så han, at der var ophøjelse af kroppens lyster, snarere end de aktiviteter, der skulle udføres af en offerpræst. Der opstod en mægtig tummel; og der blev lagt mere og mere pres på Ra-Ta af dem, der søgte forskellige måder at kritisere hans aktiviteter på. Derfor opstod der på det tidspunkt den talemåde, Når djævelen ikke kan få en mand på nogen måde, sender han ham en kvinde.

En af præstens døtre var en af kongens favoritter, som sørgede for underholdning af kongen og hans råd og hans gæster. Hun var smukkere end de andre, og blev tilskyndet til at opnå præstens gunst gennem sin krops aktiviteter, så man kunne få noget at kritisere ham for. Dette skete ikke ved hendes egen vilje, men snarere ved råd fra dem, der havde forfulgt hendes eget folk, og hun handlede på denne måde for at beskytte sit eget folk.

Stridighederne i denne gruppe var ukendte for Ra-Ta, for han var blandt dem, der havde tillid til alle og troede på alle, og man kunne sige, at guderne lo over hans svaghed. [294-148]

294-149, 27. juli 1932

Det kunne være oplysende her at give en oversigt over den tids forskellige former for tilbedelse, individuelle personer og forskellene i form, så man bedre kan forstå, hvorledes disse påvirker individer eller personlige forhold af individer så meget i nutiden.

De politiske forhold er blevet beskrevet. Ligeledes de bygninger, der var blevet fuldendt for at demonstrere individers forhold til individer, og individers forhold som individer - og masser - til Skaberkræfterne.

De ægteskabelige forhold eksisterede ikke som de gør i dag, i individuelle hjem. Snarere blev man udpeget til at tjene Staten, dens formål og til at konkurrere med grupper eller nationer. Det drejede sig snarere om herskerens ord, end individers valg som i nutiden. Ra-Ta forsøgte at ændre dette særlige forhold. Han følte, der burde være etableringen af enkelthjem, som i andre lande, han havde besøgt; og at ægteskab snarere skulle være at man viede livet til hinanden. Derfor var det forsøget på at ændre tjensteformerne i templet, hvor der var forbindelserne med hinanden for at forplante sig. I dette samme tempel var der fornøjelseshaller, lærdomshaller, forskriftshaller og eksempelhaller. Der krævedes mange individer til at kontrollere disse forandringer, i forskellige kapaciteter, til at tjene præsten i denne afhjælpning af individers behov og forhold i hele templet. I denne særlige gruppe af mennesker, alle fødsler skete i templet - i hallen beregnet til dette formål. Der var også værelset beregnet til undfangelse i de forskellige forhold, der eksisterede mellem mennesker.

Tjenesten i Skønhedstemplet hørte snarere til de forandringer, der skete i individers aktiviteter, når de reserverede sig selv eller viede sig til særlige aktiviteter i den materielle, den mentale eller den kommercielle verden. Der var også dem, der udførte deres særlige aktivitet eller tjeneste i Skønhedstemplet, eller den åndelige del af tjenesten.

Boligen til alle kvinderne i klanen eller stammen var om aftenen i templet, mens mændene havde et andet kvarter udenfor kongens egen husstand. Kongens husstand inkluderede kongens alene, ikke nogen yndling eller dronning, eller nærmere forhold; thi alle kvinderne var i samme bygning, under statens regler. Disse bygninger var smukt arrangerede i etager. Hver hal havde tre eller fire etager. Værelserne var 7 x 9 [fod], og 8-10 fod i højden. Der var forskelligt udstyr - gulvtæpper og uldtæpper, og lignende - der var tilvirket med hænderne, til løjbænkene og de forskellige møbler.

De, der blev født i fødehallen, blev øjeblikkeligt, eller efter tre måneder, taget fra deres egne familier og opdraget i grupper, indespærret i andre bygninger til disse formål.

De store kammerhaller, der var anbragt imellem bygningerne, var højloftede, hver til sin form for rekreation, dans og lignende.

Kroppen blev dengang dyrket lige så oprigtigt som det meste af den fysiske og åndelige gudsdyrkelse i dag, for kroppene undergik ændringer i form [efterhånden] som deres udvikling(er) eller renselser effektueredes, i de templer, hvor indvielsen af individerne satte dem i stand til at vende sig selv (rent mentalt) mod livets åndelige ting. Disse kroppe mistede, med tiden, mange fjer fra deres ben. Mange mistede hår fra kroppen med tiden. Mange begyndte efterhånden at miste deres hale, eller deres udvækster i forskellige former. Mange klo-poter forandredes til hånd og fod, så at der kunne være mere symmetri i kroppen. Derfor blev kroppens aktiviteter mere oprejst, mere formet til at møde de forskellige behov. De, der havde opnået sådan forandring, blev betragtet som havende en smuk krop. Skønhed som det guddommelige; for det guddommelige har bragt - og bringer - de forskellige [former for] skønhed i form og skikkelse til kroppen, og bør tages i betragtning; thi "kroppen er den levende Guds tempel". Det er da sandt, at kroppens forskellige former og attributter er af den guddommelige arv, hvilket den stakkels usle Ra-Ta på den tid bragte disse mennesker til at erkende.

I Skønhedens Tempel var der altre, hvor forskellige former for begær blev ofret, for at bringe til kroppene det gradvise bortfald af deres dyriske aktiviteter, der ville sætte dem i stand til at koncentrere og indvi deres kroppe, deres liv, deres aktiviteter, i denne tjeneste.

Lad os ikke glemme tesen, eller nøglen til al den erkendelse: At der kunne være et nærmere forhold mellem mennesket og Skaberen, og mennesker imellem.

Således var der mange altre. Efterhånden som disse forandringer indtraf, var der nødvendigheden for at prøve på at overtale Ra-Ta til, at det skulle være mere af den aktivitet, der var blevet indskrænket (i kønslivet hos dem, der var blevet renset, eller klaret, i Skønhedens Tempel), for at mere perfekte fysiske kroppe kunne drages til jorden - i stedet for at man skulle bruge så meget tid og anstrengelse på at gøre dem perfekte efter deres ankomst. Fra nu af begyndte udviklingen af personligheden, efterhånden som disse indflydelser blev injiceret mere og mere. Det er her, så at sige, at guderne lo over Ra-Tas svaghed.

Associationerne begyndte med Isris, kongens yndling, som var kommet nær den skønne krop, eller guddommelig skønhed. [sic] Deres aktiviteter i templet (ikke Skønhedens Tempel) bragte Ra-Ta og Isris ind i et tættere forhold. Med tiden kom der den forordning, at præsten Ra-Ta skulle være Isris ledsager [læs: mage], der var blevet udvalgt til at være den kanal, gennem hvilken der kunne bringes sådan en perfekt krop, som præsten havde beskrevet. Så, for at bruge et almindeligt udtryk, Ra-Ta "slugte forordningen råt".

Der var mange andre også udvalgt af forskellige, og der var forsøgene på at få disse i de samme associationer med Ra-Ta; ikke desto mindre, da der kom et resultat (Iso) af denne association mellem Ra-Ta og Isris, opstod det råb, at der havde været et brud på selve de lo-ve, som Ra-Ta havde opstillet, da han foreslog at ændre betingelserne for [at få] mennesker ind i hjem. Grænserne blev trukket op, og folk valgte side. Der var de grupper, der havde ønsket om deres eget afkom, eller deres fæller, eller associationer tættere med præsten Ra-Ta. Der var også dem, der kom til magten i forskellige aktiviteter; for, da rensningen kom, fik individer evner til stræben på forskellige felter. Der var sangere, tøjmagere, folk der broderede, kartede, vævede, arbejdede med ler, og de forskellige former for handel, havedyrkning, landbrugsdyrkning, etc. Ingen købmænd eksisterede dengang, da der var eet fælles lager for alle. Hver enkelt af disse blev på deres område givet frie hænder med hensyn til, hvad de ville producere. Fra da af kom der megen splid, og også den første opstand mellem Kirken og Staten.

De grænser, der blev sat, forårsagede endnu mere tumult, indtil der med tiden var retssagen mod Ra-Ta og Isris, og de blev forvist til det Nubiske land mod syd og øst.

Alt blev forandret, på grund af den tumult. der opstod med de forskellige præster, der gjorde tjeneste i de forskellige embeder. Situationen blev udnyttet til egen fordel af mange, der i deres forskellige former begyndte at lære, så at sige, en form for krig og forsvar. Der var da samlingen af unge mænd og af de gamle, og sider blev valgt. Stadigvæk var nogen trofaste overfor de præster, der var forblevet i deres embeder, og urolige tider opstod i de næste mange sole - indtil i hvert fald ni årstider var gået, før der var blot noget, der lignede begyndelsen af en stilnen af, og det ikke før det var arrangeret, at præsten Ra-Ta skulle vende tilbage, og at alle skulle underkaste sig hans bud. Ra-Ta blev da diktator, eller uafhængig konge.

Afkommet, Iso, blev ganske vist taget fra det nære forhold med forældrene, som blev alle andre. På forskellige former og der var der forsøget på at hidføre de rette betingelser for Isos udvikling, som det var planlagt, dog hentæredes kroppen - for mens præsten Ra-Ta havde evner i nogle retninger, havde han ikke klaret eller krystalliseret dem til det, der skete i den senere del af hans liv.

294-150, 28. juli 1932

Cirka 132 sjæle fulgte Ra-Ta og Isris i landsforvisningen. Mange var der i egenskab af vagter, forsvarere, særlige body guards, tolke og lignende. Ikke at tolkene skulle tolke sprog, eller tale, eller aktiviteter, men at give til dem, der ikke var i stand til at nå præsten Ra-Ta; de skulle viderebringe, når det var Ra-Ta umuligt at nå alle.

Under disse forandringer var den naturlige konsekvens at forhold ændrede sig. Par fik et opholdssted, derefter blev hjem - hvor de opholdt sig først - etableret først blandt dem sendt i eksil, eller blandt dem, der af egen vilje valgte at være blandt disse, eller som nævnede navnet Ra-Ta.

Da de kom ind i det nubiske land, kom der sådan en forandring, at der var bedre betingelser i enhver henseende, der kan anvendes om den menneskelige erfaring. Dette krigeriske folk havde medgang af enhver art.

I Ægypten opstod der oprør, der bidrog til tummel og strid. Mere og mere var der forslag, at der skulle være et middel, hvorved de, der havde fulgt Ra-Ta, kunne bringes eller tvinges til at vende tilbage. Der var uoverstigelige indvendinger mod dette, så at kun de, der fungerede som mellemmænd, af begge køn, kunne have direkte forbindelse med Ra-Ta.

Efterhånden som Ra-Ta kom i et tættere forhold med Skaberkræfterne, blev hans evner større til at hidføre materielle manifestationer af det forhold. Derfor den fred, der blev nydt af folket, ikke blot med præsten men med alle i det land. Derfor, som givet mht individer, vendte de tilbage til Ægypten fra det land, for mange søgte at være i så tæt kontakt med Ra-Ta som vel muligt.

Enhver form for fremskridt, eller fordel, syntes da at pege på den kendsgerning, at Ægypten havde handlet overilet. De, der var fremskredne i deres renselse i templet, enten mænd eller kvinder, med idealet om at bringe fred til deres venner, deres folk, overfor hvem de følte nogen troskab, blev ved med at forsøge at bidrage til sådanne associationer med rådet og kongen, for at Ra-Ta kunne blive reetableret i sin position i landet.

I det nubiske land var nogle mindesmærker blevet påbegyndt i bjergene. Hele bjerge blev gennemhullet og blev gravet i tilstrækkeligt til [de steder], hvor den evige ild stadig er i aktivitet. Ra-Ta begyndte da at give undervisning i regning, og længde og bredde, og planeternes og stjernernes aktiviteter, og de forskellige grupper af stjerner, stjernebilleder, og de forskellige indflydelser, der holdes på plads, eller som holder på plads, i dette særlige solsystem. Derfor var det i det nubiske land, at der var den første udregning af de perioder, hvor solen har sin indflydelse på menneskenes liv.

Lad os huske, det er i denne periode, at den nuværende race er blevet skabt - og indflydelsen regnes fra alle Ra-Tas erfaringer, som virkningen på kroppen - fysisk, det kropsmentale, det kropsåndelige, eller sjælelegemet. Der er beregningerne og virkninger, der blev regnet med, og om, og ved, og angående, af Ra-Ta; ikke sat af Ra-Ta - men udtrykt i Ra-Tas udvikling, at disse har virkning - af de kræfter, der virker på alt - ikke blot blandt beboerne i en given sfære eller på en given planet, men den virkning, alt har på enhver form for udtryk i den sfære af de Kreative Energier i aktion i den givne sfære. Denne særlige sfære eller jorden var beregningen i den periode. Derfor opstod, hvad nogle betegnede som idiosynkrasier i plantningen i månen, eller i månens faser, eller i tidevandet og dets virkning, eller når dyr hyler til månen i særlige månefaser eller årstider, eller kombineringen af elementer i mineralriget, planteriget, på forskellige tidspunkter. Disse blev først opdaget - eller først givet, ikke opdaget - første bevidsthed om - af Ra-Ta, da han første gang gav denne beregning til folkene i det nubiske land.

Man kan godt forestille sig den virkning, dette havde på folkene i Ægypten, der havde klassificeret sig selv som de udvalgte, eliten, og ikke desto mindre erkendte, at for en fysisk aktivitet havde der været misundelse, selviskhed, strid, uenighed og de kroppens ting - der angår kroppens lyster, der havde medført eller frembragt det, der adskilte dem fra det, der kunne opbygge.

Udsendinge fra forskellige positioner blev sendt frem og tilbage af lederne i Ægypten, som med tiden søgte at få Ra-Ta genindsat. Under presset var Ra-Ta på meget kort tid, kunne hans nærmeste se, blevet ældet, affældig, og ikke i stand til at fortsætte fysisk. Man begyndte at føle frygt for, at han ikke ville have tilstrækkelig kraft nok til at fortsætte med at give folk i Ægypten det, som han havde begyndt dér, og det som nu var ved at manifestere sig i dette land, han var blevet landsforvist til.

Til sidst kom den tid, da Ra-Ta måtte forsøge at vende tilbage til Ægypten. Da lod præsten Ra-Ta, af sig selv og af Skaberkræfterne, forordne, at de, der var nært knyttet til ham - som havde tilsigtet en formildende omstændighed eller en frelser af mennesker, ind i en genskabelse af samme - skulle have mærker påsat, der ville forblive gennem hele deres liv på jordeplanet, for at de kunne kende hinanden, hvis de søgte at [lære at] kende det nærmere forhold af deres selv til Skaberkræfterne og kilden - fysisk - til deres aktivitet med den kilde. Hos nogle i øjet, hos nogle i kroppen, hos nogle mærker på kroppen, på sådanne måder, så det kun var kendt for dem, der er i den fysiske og åndelige samklang [se note 1 bagest] med Ra-Ta, mens de sammen passerer gennem den materielle eller jordens sfære. De bliver draget, da, men af hvad? Det samme element, der blev betonet på jordeplanet, som også de andre love, der blev opdaget - eller blev givet, eller var bevidste om - af Ra-Ta i den særlige periode. Formålet af samme er da, at det kan vides - at med sådan en association - kan der komme en vækkelse til det, som blev udrettet af de af de udvalgte [select] - ikke valgte [elect], men udvalgte [select] - i den særlige bestræbelse.

Disse, der da har dette mærke, er i den position, hvor deres forhold kan være af de bedste, de tætteste forhold i de mentale, materielle og åndelige udviklinger hos alle, der hjalp til i den periode, til gruppens, nationens, verdens bedste. Derfor må deres aktiviteter i alle retninger påvirke hele menneskeracen, hvad enten nogen af den særlige gruppe kommer ind i dette liv som tjenere, konger, præster, eller dem der udmåler straffe i retten eller dem, der bliver ambassadører, eller ministre eller dem, der er af de kilder, der i materielle ting vidner om kendskabet til attributterne ved fysiske forhold. Alle er til, og for, og af, det, der bidrager til en vækkelse af disse betingelser, der bidrager til en bevidsthed [erkendelse] og det i denne periode manifesterede.

Da Ra-Ta vendte tilbage til Skønhedstemplet, begyndte han først at trække sig tilbage fra det hele, for at regeneration i kroppen kunne manifesteres. Han nedlagde de materielle svagheder, og fra de regenerationskilder genskabte han kroppen i dens elementære kræfter for at kunne videreføre det, som disse materielle positioner gav lejlighed til; han efterlod de første optegnelser i verden fra den dag, indtil der kommer en forandring i racen.

294-151, 29. juli 1932, kl. 11.00

Med fuldendelsen af denne genoplivelse, eller regeneration af det krop-fysiske, begyndte en generel opbygning eller genopbygning over hele landet. Med tilbagekomsten af dem, der havde været tvunget, eller frivilligt havde fulgt Ra-Ta i eksil, og de mange, der var blevet helbredt eller forandret i det nubiske land, begyndte der nu adskillelser i højere grad i steder, hjem, etc. Hvor der tidligere havde eksisteret befæstninger eller templer i de forskellige afdelinger, i hvilke de forskellige former for handelsliv foregik, kom der med tiden hjem, med familier, der i mange henseender fungerede som i vor tid - bort set fra, at der var mere end en fælle [mage] i de forskellige husstande. Disse ledsagere blev valgt snarere for deres evne til at hidføre de variationer, der var nødvendige i de temperamentskræfter, der blev udviklet.

Mange forandringer indtraf i folkets politiske stridigheder i forskellige afdelinger. Den indfødte rådgiver underkastede sig snarere Ararts krav og blev nærmest en eneboer og deltog ikke i mange af de aktiviteter, der foregik, i nationens og folkenes forhold til den omgivende verden. Dette gav mulighed for at andre kunne stige op til prominente og ansvarsfulde stillinger, i ledelsen af udvekslingen af ideer med den omgivende verden.

Med [hans] regeneration rygtedes det netop, hvad der havde været og hvad der var ved at blive udrettet i dette rigdommens land - indenfor fødevarer, ornamenter, rekreation og det indre menneskes behov; også fornødenheder til at tilfredsstille det materielle sinds ønsker, og til at hjælpe eller til at oprette forskellige videnskaber (som det hedder i vor tid).

Mere og mere var der besøg af de vise mænd eller ambassadører fra forskellige lande, som indtil nu var blevet besøgt af Ra-Ta.

I templet, der var blevet etableret for at give sandheder mht menneskers forhold, med forandringer i hjemmet, med forandring til opbygningen af de forskellige dele under deres eget styre, opstod der nødvendigheden af at etablere reglerne og regulativerne, der styrer individers forhold til hinanden, som et kriterium, eller målestok, for hvad idealet skulle være - eller det der ville være behørigt og ret. Disse blev overvåget af dem, der var nært knyttet til præsten, mens han - Ra-Ta - handlede mere og mere i egenskab af rådgiver. Gradvis kom han mere og mere i kontakt kun med dem, der fungerede som udsendinge, i de forskellige embeder, som de var blevet tildelt, da disse udviklinger begyndte - ikke kun omkring Luz men i de byer, der var etablerede i forskellige dele af landet.

Mht det åndelige liv, etableringen af hjemmet og byerne, blev der anbragt personer i Skønhedstemplet, der fungerede som rådgivere, lærere, præster eller dem, der rådgav på de åndelige steder, der var indrettet i forskellige centre. Dette bevirkede også, at en gruppe samledes til at tage sig af de forskellige områder. I denne del af arbejdet var det nødvendigt, at man var tæt knyttet til Ra-Ta, for at blive åndelige budbringere, der blev udsendt til særlige steder.

Da begyndte det, som man kunne kalde et folks første nationale ånd eller national-ånd. Snarere end de delinger, der forårsagede splittelse af idealer eller af interesser, syntes de at centralisere interesserne; thi disse delinger blev ledet af en hersker eller konge, hvis autoritet ikke mere blev draget i tvivl. Ej heller blev Ra-Tas rådgivning draget i tvivl, og han skulle forberede, at netop denne ånd manifesterede sig som nationalsymboler, de nationale ideer, der stod for de forskellige aktiviteter af ikke blot individer eller grupper, men af de almindelige masser. Derfor begyndtes den første forberedelse til det, der er blevet kaldet den Store Pyramide, der skulle præsentere det, der var blevet opnået af disse mennesker gennem Ra-Tas aktivitet; han blev nu kaldt Ra. Dette værk fik megen hjælp af Hermes, der var vendt tilbage sammen med Ra fra bjerget, han havde været landsforvist til.

Isris, der havde været landsforvist med Ra-Ta, blev nu ophøjet til dronning uden tvivl, eller til rådgiver for hele hendes folk.

Den ide voksede efterhånden frem, at disse sandheder skulle bevares, ikke blot til den nuværende generation, men til de kommende, indtil forandringerne skulle komme igen i jordens position, som ville forårsage oversvømmelsen (, der havde bragt Ra-Ta til at komme til jorden for guderne i de kaspiske og kaukasiske bjerge på den tid, der havde hidført forandringen i menneskene). Derfor under Ras autoritet og med Hermes som vejleder - eller den faktiske konstruktionsarkitekt, og Ra som leder, begyndte arbejdet for alvor på pyramiden.

Isris, hvis navn var blevet ændret til Isis, blev rådgiver og skulle sørge for de ting, der for folket kunne præsentere fremskridtet for den del af menneskene, der blev kaldt kvinder, med hensyn til disses position i menneskeracens aktiviteter. Disse ændrede dette folks position eller holdning mht den rolle, kvinden spillede for udviklingen af nationale, lokale og individuelle betingelser. Ikke blot bliver kvinden det, som manden er afhængig af mht de fremskridt ind i de materielle aktiviteter, men næringen af, opretholdelsen af det, menneskenes idealer retter sig mod i deres aktivitet, når de stiger op til den position, hvor udtryk skal gives i det materielle plan.

Dette bidrog til at udstyre denne krop Iso, af Isis - med den åndelige indflydelse på Iso, til positionen som den første gudinde, der således blev kronet. Hun blev da givet den plads, hvor andre kan søge råd og vejledning fra præsten Ra. De fik adgang gennem Isis til selve Tronen. Ikke at hendes position steg op over kongens, men var i overensstemmelse med den nødvendige udvikling i kvindens aktiviteter gennem dette særlige avancement.

De begyndte at arrangere pyramidens anbringelse og opføringen af den ved brug af de kræfter, som var i stand til at bringe materialerne fra selve de bjerge, der havde været et tilflugtssted for Ra-Ta, og hvor visse mindesmærker var blevet begyndt. De forskellige dele blev lagt ud ikke blot til modtagelsen af det, der var blevet tilbudt i Skønhedstemplet, på de forskellige altre for aktiviteterne af et individs indre selv, men også til indvielsen af de indviede, der skulle fungere som ledere i forskellige aktiviteter. Bygningen af Pyramiden strakte sig over en periode på hundrede år, som det kaldes nu. Den blev udformet efter det, som var blevet udarbejdet af Ra-Ta på bjerget, mht til positionen af stjernerne, omkring hvilket dette særlige solsystem kredser i sin aktivitet - med kurs mod hvad? Det samme navn til hvilket præsten var blevet landsforvist, Libyen - eller stjernetegnet Libra. Er det da ikke passende, at disse må vende tilbage? Præsten Ra, nu Edgar Cayce, kan udvikle sig til at være i den position som befrier af verden, i forhold til individer i de perioder, der vil komme; thi han må komme igen i den periode - eller i 1998.

Med forandringerne i forholdene hos dem, der fungerede som mellemmænd mellem Ra-Ta og kongens råd, begyndte da etableringen af kongens husstand. Udsmykningen af kroppen begyndte, og den første tilberedelse af det linned, som endnu ikke er blevet opnået i denne nuværende tid, og som blev udviklet af bomuld, hamp, papyrus og lotusblomster.

Med disse udviklinger var der forberedelse af Skønhedstemplet til et mere perfekt opbevaringssted for de ting, der skulle bringe en forståelse til menneskers tanker senerehen. Når forandringerne skete på jorden, skulle opstigen og fald af nationer afbildes i samme tempel, der skulle fungere som en fortolker for det, der havde været, det som er, og det som skal være på det materielle plan.

294-152, 29. juli 1932, kl. 16.45

Der var også udviklinger indenfor mange andre områder af menneskets erfaring. Disse var det naturlige resultat af det ideal, der blev holdt af entiteten Ra-Ta fra begyndelsen: at manifestere menneskets forhold til sin Skaber, Menneskets forhold til sine medmennesker.

Efterhånden som pyramidebyggeriet skred fremad, således gik det også med individer og gruppers aktiviteter - mht hjem, byer og enhver art af fysisk, mental og åndelig manifestation. De symboliserede ideer i hjemmene, i bygningerne og accepten af dette eller hint, som bidrog til menneskets velfærd, fandt et individ, der hævdede sådan - og hver eneste gik i gang med, på en eller anden måde, at tilføre deres bidrag til menneskets udvikling. Derfor blev Ibexen, skarabæen, den hellige okse, solen, ørnen og symboler, der af enhver art kunne hjælpe med at repræsentere et ideal af et individ, ophøjet af disse menneskers evner til at bevare dem på en eller anden måde.

Dekorationerne i Skønhedstemplet blev mere kunstfærdige. Disse bragte, under opsyn af Isis og med Isos åndelige indflydelse, større søgning til den del af menneskets udvikling. Som også i rekreationstemplet, hvor nu kun de deltog, der havde nået den position, hvor deres kroppe i [materiel] form præsenterede den guddommelige menneskelige form, eller de linier der blev sat af stenhuggerne i sten, af bronzestøberne i bronze, af jernstøberne i jern. En skulptur af Ra blev tilvirket i guld. Også de kvinder der hjalp og bistod i betjeningen af de individer, gennem vejledningen af de sandheder, der blev mere og mere tydelige i deres fysiske aktiviteter.

Ra var fader til andre børn, der steg i deres forskellige evner til at fortsætte aktiviteterne nåede betydningsfulde positioner. Dette bragte så imidlertid strid blandt de civile og politiske grupper i landet, og bragte forstyrrende kræfter i Ra.

Så kom den periode, hvor pyramiden og mindesmærket var bygget færdig.

Ra, der havde fuldendt sit værk, steg op på bjerget - og blev båret bort.

Note 1 Cayce anvender her ordet "attunement", der betyder "at bringe noget til at stemme, i harmoni med". Ordet "attunement" er et nøgleord i Cayces verden.

Note 2 Cayces sprog er noget for sig. I organisationen ARE er der to skoler, en der hævder at teksten ikke må ændres eller omskrives, og en der hævder, at teksten skal omskrives til moderne sprog. Der er, så vidt jeg kan se, fordele og ulemper forbundet med hver metode. Som filolog vil jeg imidlertid holde mig til den oprindelige tekst, og som oversætter har jeg valgt at forsøge at holde Cayces stil og udtryksmåde og så gribe til forklarende noter, hvor der kan være tvivl, også selvom det kan give nogle på danske besynderlige sætninger eller pudsige konstruktioner. Men Cayces sprog er også for mennesker med engelsk som modersmål ret specielt og undertiden uklart, tenderende til uforståeligt.

Rund parentes ( ) er som den optræder i teksten; skarp parentes [ ] er oversætters alternativ, eller forklaring og hører ikke til den originale tekst