Atlantis nr. 5 + 6

Nr. 5 og 6 i rækken af Edgar Cayce’s readinger om Atlantis
Oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

364-5

 1. GC Du vil foran dig have det materiale, givet gennem denne kanal om det forsvundne kontinent Atlantis, som jeg holder et eksemplar af i hånden. Du vil besvare de spørgsmål, som jeg vil stille i forbindelse med dette.
 2. EC Ja, vi har de givne informationer med hensyn til kontinentet Atlantis. I de overvejelser, der kan gøres over sådanne informationer, er der mange spørgsmål, der ganske naturligt opstår i individers tanke, der ønsker at overveje samme på den ene eller den anden måde. Hvis man imidlertid nøjere undersøger de mennesker, der tilkendegiver en interesse, vil man finde, at de er dem, der i nutiden beklæder nogen indflydelse medfødt eller manifesteret fra deres erfaring eller ophold under eller i de omgivelser. Som det er blevet givet, vil det være en udmærket ting at gøre; thi for det analytiske eller forskningsmindede sind vil der kun være lidet, som kan undslippe sådan et sinds opmærksomhed - når man går i gang med åndelige eller psykiske eller okkulte eller lignende emner - hvor hurtigt der er begæret, det udtryk "Jeg kender det, men ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det", vil være i det individs eller den entitets følelse og udtryk - når en overhovedet kan opnås. De vil øjeblikkelig passe sig for [eller: blive] den drømmende! Prøv dette!
 3. Klar til spørgsmål.
 4. (Q) forklar den givne information mht Amilius [?], som først bemærkede adskillelsen af mennesker i mandlig og kvindelig sat i forbindelse med beretningen i Bibelen om Adam og Eva i Paradisets Have, idet du giver navnene på symbolerne Adam, Eva, æblet og slangen.
  (A) Dette alene ville kræve et helt foredrag; thi - som det ses - det, som er givet, er præsentationen af en lærer for et folk, der skilte sig ud med det bestemte formål, i tanken, i hjertet, i entiteters SJÆLE-sind at bevare levende den tanke, at der kan ses deres nærmere forhold til Skaberkræfternes guddommelige indflydelser, der frembragte alt, hvad der vedrører menneskets eksistens som menneske i form af kød i denne materielle verden. Disse præsenteres i symbolform af den tanke, der blev fastholdt af de mennesker, fra hvem den fysiske skriver tog de vidnesbyrd som [var blevet] samlet, med det, han selv havde samlet, og ved at gå ind i den tilstand, hvor entitetens sjæle-sind øste af de optegnelser, der gøres af selve tidsforløbet i en materiel verden. Som givet er disse optegnelser ikke blot af den art, som er blevet kaldt Akasha-krøniken (dvs. af en mental eller sjæle-optegnelse), men som i en mere materiel natur som fæstnet i sten, hvilket blev forsøgt gjort - ER blevet forsøgt gjort til ALLE tider! HVORFOR sætter mennesket NU i sten de [ting], der repræsenterer det der ønskes bevaret i tanken af dem, der gemmer optegnelser til fremtidige generationer? Der er mange flere materialer, der er mere holdbare, hvad mange ved.
  I optegnelserne da dette: Der er, som set, de optegnelser gjort af manden på bjerget, at denne Amilius [?] - Adam, som givet - først erkendte det fra sig selv, ikke fra dyrene omkring ham, kunne uddrages - BLEV uddraget - det som bidrog til forplantningen AF væsener I kødet, som bidrog til det fællesskab som set af skabelsen i de materielle verdener omkring samme. Historien, beretningen (hvis man ønsker at kalde den det), er en og den samme. Æblet, som "ens øjesten" ["the apple of the eye"], begæret efter det fællesskab medfødt i skabningen, så medfødt i Skaberen, som bragte fællesskab ind i selve skabelsen. Fat den!
  I dette kommer der da det, som sættes foran det skabte - eller havende PÅTAGET SIG den form, i stand til at projicere sig ind i HVILKEN SOM HELST retning, det valgte at tage, som [allerede] givet; i stand til at gøre sig til en AF de omgivelser, i farve, i harmoni, i HVILKEN SOM HELST kilde, der bidrager til det menneskes ånd, der vil prøve at projicere sig i musik, i kunst, i EN HVILKEN SOM HELST form, der kan være mulig for selve tanken i, hvad der kan beskrives som dens lyseste øjeblikke, dens mest esoteriske øjeblikke; thi var HAN ikke SØN af den levende Gud manifesteret, for at Han kunne være [vores] fælle i en skabt verden, i materielle manifesterede ting med påbud om at betvinge alt, BRINGE alle i de materielle ting ind i undertvingelse - alle UNDER undertvingelse - ved den evne til at projicere sig selv PÅ sin måde? Med den VIDEN om, som givet, at være en del AF helheden, i, gennem, af, ved helheden? Bevar da i dette begær - som påbuddet lød - dit eget selv adskilt: AF det, der ses, men IKKE det sete. Æblet da, det begær efter det, der bidrog til de associationer, som bringer kødeligt indstillede indflydelser af det, der bragte kønsdriftens indflydelse, kendt i en materiel verden, og deltagelsen i samme er det, der bragte den indflydelse ind i livet i symbolet slangen, der bidrog til det, der skaber begæret, der kun kan mættes i tilfredsstillelsen i kødelige kræfter, som tager del i verden og dens indflydelser i samme - snarere end af de åndelige emanationer, fra hvilke den har sin kilde. Viljekontrol - manglende viljekontrol, for at udtrykke det i klart sprog.
 5. Vi er færdige for øjeblikket

364-6

 1. GC Du vil foran dig have det materiale, givet gennem denne kanal om det forsvundne kontinent Atlantis, som jeg holder et eksemplar af i hånden. Du vil besvare de spørgsmål, som jeg vil stille i forbindelse med dette.
 2. EC Ja, vi har informationerne som skrevet her, som givet. Som netop givet, med disse forandringer der kommer i Amilius [?] erfaring og "I" [ Ai? Ay?], Adam og Eva, deres positions viden, eller det som er kendt i nutidens materielle verden som begær og kropslige ynder, forståelsen af sex, sexforhold, kom ind i erfaringen. Med disse kom den naturlige frygt for det, som var blevet forbudt, som de inderst inde ved, at de er en del af, men ikke AF det, som rummede et element af JORDISK, eller begærene på den måde, som var I dem, i det som havde været deres arv.
 3. Blev dette forvandlet til den periode, da dette begær da bliver indviet i det, der igen blev fuldendt i menneskeSØNNENS moders jomfruelige legeme, ser vi, at dette da bliver krystalliseret ind i det, som det kødet kan blive - med det rette begreb, det rette begær i al dets renhed - viet til de LEVENDE kræfter, der manifesterer sig ved evnen i den krop således skabt, for at skabe en redningsudvej for det FEJLENDE menneske. Derfor har vi fundet gennem alle tidsaldre, så ofte de gange, hvor begrebet sandhed gik i svang med fri kærlighed, med vanhelligelsen af de ting, der bragte til disse i begyndelsen det om VIDEN om deres eksistens, mht det der kan kaldes - og sommetider blev - et folks MORAL eller sædelighed. Ikke desto mindre kan denne selv samme følelse, denne samme opstemthed, der hidrører fra association med åndsfrænder - der har deres liv indviet i en målbevidsthed, der bidrager til evnen til at bibeholde essensen af skabelsen i
  enhver viril krop - bringes til at blive den ild, der oplyser sandhed, kærlighed, håb, tålmodighed, fred, harmoni; thi de er ALTID nøglen til de indflydelser, der opflammer forestillingsevnen hos dem, der på NOGEN måde er begavede med at afbilde den menneskelige erfarings høje emotioner, hvad enten det er på det ene eller det andet felt, og derfor dømmes af dem, men måske ikke er i stand dertil, eller gennem begær underkaster sig - som Amilius [?] og I [?] gjorde det til de ELEMENTER, gennem de livskræfter, som var omkring dem.
 4. Klar til spørgsmål.
 5. (Q) Hvem var I? [ AI? Ay? - Gladys Davis' kommentar: "I" eller "Ai" (eller hvordan det nu staves) opfattede vi som et personnavn og ikke et stedord [: jeg]]
  (A) Det er blevet givet!
 6. (Q) I forhold til Atlantis historie som fremlagt, i hvilken periode fandt syndfloden, beskrevet i Bibelen, og hvor Noah deltog, sted?
  (A) I det andet af udbruddene, eller – som det ses - to TUSINDE - to-to tusinde og seks [22.006???] - før Fredsfyrsten, som tiden tælles nu, eller lysår - dag og nat år. Ikke lysår som Akashakrøniken, eller som de esoteriske arkiver, eller som talte af astrologien og astronomien, i hastigheden eller refleksionen af en lysstråle; for, som optegnelser gøres, er akashakrøniken som dette:
  Aktivitet af EN HVILKEN SOM HELST art, som af stemmen, som af et tændt lys, frembragte i naturkræfterne ligesom en bevægelse, der bevæger sig til, eller er på, optegnelsen af det, som [betragtes som] tid. Som det kan anskueliggøres i den atomvibration, der sættes i gang for dem i det der kaldes mikrofonprøve, eller radioen i dens aktivitet. DEN bevæger sig hurtigere end selv tid. Derfor bevæger lyskræfter sig meget hurtigere, men optegnelserne er på de esoteriske, eller æteriske, eller akaha-kræfter, idet de bevæger sig på tidens hjul, tidens vinger, eller i HVILKEN SOM HELST dimension vi kan tilkendegive som dens drivende kraft eller bevægelse. Derfor kan, når kræfterne er harmoniserede til de forskellige begivenheder, perioder, tider, steder, de sammenlignes med grammofonpladen, og KONTAKTEN som nålen på pladen, mht hvor tydelig en gengivelse der modtages, eller hvor klar eller hvor perfekt en harmonisering af det instrument, der anvendes som gengiver af samme, er harmoniseret med de VOGTERE, som de kunne kaldes, AF optegnelserne. Hvad ville blive antydet af vogterne? Det som netop er givet, at de er optegnelserne på tidens vinger eller hjul. Tid som det af rum – som det imellem. Det imellem, det som er, det af hvilket det fra eet objekt til et andet, når det i materien er af samme art, eller hvad det er, er hvad det andet er, blot forandret i sine vibrationer til at frembringe det element, eller den kraft, der i menneskets terminologi betegnes som DIMENSIONER i rummet, eller DIMENSIONER der giver det, hvad enten det er fast, flydende eller luftformigt, eller hvad, DETS FORM eller dimension!
 7. (Q) Hvor stort var Atlantis på Amilius' tid?
  (A) Sammenligning, som Europa med Asien i Europa - ikke Asien, men Asien i Europa - er du med? Dette udgjorde, som set, i eller efter den første af ødelæggelserne, det der nu ville blive betegnet - med den nuværende position - som den sydligste del af samme - øer som skabt af de af de første vulkanske eller eruptive kræfter sat i gang i ødelæggelsen af samme.
 8. (Q) Var Atlantis eet stort kontinent, eller en gruppe af store øer?
  (A) Var det ikke en idé at læse det, der lige er givet? Hvorfor sammenblande noget i spørgsmålene? Som det er blevet givet, hvad der ville blive betragtet som eet stort kontinent, indtil de første udbrud bragte de forandringer - fra hvad der nu, med jordens nuværende position i sin rotation, eller bevægelser omkring sin sol, gennem rummet, omkring Arcturus, omkring Plejaderne [Syvstjernen], [var] en helhed eller eet kontinent. Så med opdelingen, der frembragte adskillige store øer, med de mellemliggende kanaler eller kløfter, bugter eller strømme, som hidrørte fra de forskellige ELEMENTALE kræfter, der var sat i bevægelse, af denne OPLADNING - så at sige - AF de kræfter, der blev samlet som grundlaget for de elementer, der skulle producere destruktive kræfter, der kunne placeres i forskellige kvarterer eller forsamlingssteder for de dyr, eller de perioder hvor de større dyr strejfede om på jorden - I den periode hvor mennesket beboede [landene]. Lad det blive husket og ikke sammenblandet, at JORDEN var befolket af DYR, før den blev befolket af mennesket!
  Først en masse, af hvilken tåge hævede sig, og så opstigningen af samme med lyset, der blev brudt OVER det, idet den satte sig, som en ledsager af dem i universet, da den begyndte sine NATURLIGE (eller nu naturlige) rotationer, med de forskellige virkninger PÅ de forskellige dele af samme, mens den langsomt - og [det] er langsomt - trækker sig tilbage fra eller nærmer sig solen, fra hvilken den modtager sin drivkraft til vækkelsen af de elementer, der giver selve livet, ved stråling af lignende elementer fra det, som den modtager fra solen. Derfor det af een type, der har været gennem tidsaldrene, af sindet - der giver SOLEN som faderen TIL lyset på jorden. Elementer har deres tiltrækningskraft og frastødningskraft, eller UVILJE og sympati. Dette ser vi i alle rigerne, som de kan kaldes, hvad enten vi taler om de himmelske hærskarer eller om stjernerne, eller om planeterne, eller om de forskellige kræfter inden i en hvilken som helst eller alle, de har deres tiltrækningskraft eller frastødningskraft. Tiltrækningen forøger det, som giver en impuls, så det bliver en hjælp, en stimulus eller en impuls til at skabe. Derfor, som det kan ses - eller gøres klart for mennesket - at tiltrækning til hinanden giver den stimulans, den IMPULS, til at være kriteriet for, eller tilfredsstillelsen af, de indflydelser i individers eller entiteters erfaring. At undertrykke samme bliver ofte forringelser for hinanden, og det kan ses i en hvilken som helst form eller måde. Ulykkestilfælde/tilfældigheder/ sker i skabelse[sesproces-se]n, som de gør i individers liv! Sært udsagn, her - men sandt!
 9. (Q) Hvad hed de vigtigste øer på tidspunktet for den sidste ødelæggelse?
  (A) Poseidia og Aryan [?] og Og [?].
 10. (Q) Beskriv nogle af de luftfartøjer, der blev benyttet i den højeste periode af mekanisk udvikling i Atlantis.
  (A) Meget af den art, i den TIDLIGERE del, som var skindet af MANGE tykhuder, eller elefanter, brugt til BEHOLDERE af de gasser, der blev brugt både til at løfte og til at fremdrive fartøjerne over de forskellige dele af kontinentet, og endda også udenlands. Som [det] kan ses, antog disse de egenskaber til ikke blot at bevæge sig gennem det, der kaldes luft, eller det tungere, men gennem vand - når de modtog drivkraften fra menneskenes BEHOV i den særlige periode, af hensyn til deres sikkerhed. Formen afhang da, i den tidligere periode, af hvilke skind der blev brugt til beholdere. De metaller, der blev brugt til stivere, disse var KOMBINATIONERNE af hvad der NU er en tabt kunst - den HÆRDEDE messing, temperamentet af det der bliver mellem aluminium (som det nu kaldes) og uranium, med de sintringsstoffer, der er af de KOMBINEREDE elementer af jernet, der karboniseres med de andre sintringsstoffer - er du med? Disse bidrog til lethed i strukturen, ikke-ledende ELLER ledere af de elektriske kræfter - der blev brugt til fremdriften af samme, snarere som gasserne - der blev brugt til at løfte. Er du med? Thi det som er i NATURENS kræfter, kan ændres til netop de kræfter AF det, der skaber liv, som givet, fra solens stråler til de elementer, der bidrager med, eller finder KORRESPONDERENDE reaktion i deres ANVENDELSE af samme, eller genspejling af samme, TIL selve strålerne - eller en anderledes eller ændret form for oplagring af KRAFT, som i vor tid kaldes elektrisk.
 11. Vi er færdige for øjeblikket.

...ooo0ooo...